„Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, Тематичен фонд „Сигурност“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество

В изпълнение на продължаващите реформи и Плана за действие на Прокуратурата на Република България за периода 01.09.2013 - 01.03.2015 г. настоящият проект има за цел да допринесе за увеличаване на капацитета и ефективността на ПРБ в разследването и наказателното преследване на криминални престъпления, свързани с организираната престъпност.

Продължителността на проекта e 3 години, а бюджетът – 974 632 швейцарски франка.

Бенефициент е Прокуратурата на Република България (ПРБ), като дейностите ще се изпълняват в тясно взаимодействие и партньорство с МВР, ДАНС, Министерство на правосъдието и други представители на държавни институции и неправителствени организации.  Проектът ще се развие в пет взаимно свързани ключови направления, имащи пряко отношение към адресирания проблем.

Специфична цел 1 предвижда дългосрочно развитие на управленския капацитет на човешките ресурси в системата на ПРБ чрез специализирани обучения с модерни методи. Дейностите по тази цел ще допринесат за повишаването на ефективността и мотивацията на човешките ресурси в системата на ПРБ, административната реформа в ПРБ и създаването на условия за по-доброто й управление, функциониране и резултати. 

Специфична цел 2 е с особено важна практическа насоченост и е свързана с повишаване на капацитета на ПРБ за самостоятелно разследване и събиране на доказателства за нуждите на разследването и наказателното преследване. Предвижда се осигуряването на специализирано техническо и криминалистическо оборудване за разследване за нуждите на Оперативния дежурен център към Национална следствена служба, както и обучение на служителите за работа с него. Дейностите по тази цел ще обезпечат дългосрочното подобряване на възможностите за събиране и опазване на доказателствата при разследването.

Специфична цел 3 е насочена към наказателното преследване на случаите, свързани с изпиране на пари и тяхната специфика. Ще се акцентира върху методите и начините за проследяване, замразяване и последващо конфискуване на финансови активи в резултат на престъпна дейност с използването на всички международни правни инструменти.

Специфична цел 4 ще се фокусира върху по-доброто разбиране и  ефективното прилагане на Съвместните екипи за разследване, като ефикасно средство за наказателно преследване на транснационалната организирана престъпност.

Специфична цел 5 е свързана с разследването и наказателното преследване на трафик на хора и конфискуването на активи, придобити от трафик на хора. Ще се идентифицират причините, създаващи затруднения в разследването на случаи на международен трафик на хора, ще се проучат добрите практики и ще се разработи оперативен механизъм за взаимодействие. 

За постигане на целите ще се използват различни способи: анализ на законодателството и наказателното право, проучване на казуси, обучения, изготвяне на насоки, обмяна на опит, създаване на механизми за оперативни действия, сключване на междуинституционални партньорства. Взаимодействието с Швейцария ще се основава на ангажиране на основни швейцарски експерти като консултанти и обучители, обмяна на добри практики за работа и подготовка на бъдещото оперативно сътрудничество  между Прокуратурата на Република България и Федералната прокуратура на Швейцария в областта на наказателното преследване на организираната престъпност във връзка с проследяването на активи от престъпна дейност и използване на Съвместни екипи за разследване.