Изменение и допълнение на Указанията относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждане на избори и референдуми

 

_

Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в ПРБ

 

_

Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие

 

_

Указание относно прилагането на чл. 145, ал. 2 ЗСВ (Нова, ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 62/2016 г.)

 

_

Указание по приложението на Решение № 4/16.03.2017 г. на Конституционния съд (к. д. № 16/2016 г.)

 

_

Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми

 

_

Правила за актовете относно дейността на прокуратурата (чл. 138, т. 4 ЗСВ)

 

_

Правила за работа на националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в Република България

 

_

Правила за обучение и повишаване на квалификацията в системата на ПРБ

 

_

Правила за обучение и повишаване на квалификацията на съдебните служители в системата на ПРБ
Правила за медийна комуникация в системата на ПРБ

_

Правила за създаване, съхраняване и използване на материали от Видеоархива на Националната следствена служба

 

_

Заповед относно реда за регистриране на протоколите за уведомяване на пострадалите от престъпления за техните права, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

 

_

План за действие за изпълнение на препоръките по Независимия анализ на прокуратурата - 20.02.2017 г.