Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „Ръководител на учебен център” в Учебна база „Цигов чарк“, Батак
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР“ НА УЧЕБНА БАЗА „ЦИГОВ ЧАРК“ – ГР. БАТАК, обявен със заповед № РД-08-122/22.01.2018 г. на главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 28.03.2018 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-21/19.02.2018 г., изменена и допълнена със заповед № РД-09-25/27.02.2018 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Ръководител учебен център“ на Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак – 1 щатна бройка:

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. КЛАСИРА кандидатите  получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Ръководител учебен център“ в Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Иван Тодоров Методиев – I място

  2. Атанаска Стоянова Манолова – II място

   

  2. НЕ КЛАСИРА за длъжността „Ръководител учебен център“ в Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак – 1 щатна бройка, поради получена оценка по-ниско от 4,50 следните кандидати:

  1. Мария Трендафилова Станкова

  2. Венета Спасова Дървенова

  3. Златина Николаева Вранкова

  4. Виктор Запринов Ангелов

  5. Роберто Славчев Божков

   

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР“ НА УЧЕБНА БАЗА „ЦИГОВ ЧАРК“ – ГР. БАТАК, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-122/22.01.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-21/19.02.2018 г., изменена и допълнена със заповед № РД-09-25/27.02.2018 г. на главния прокурор на Република България,  с решение по Протокол № 1/28.02.2018 г. реши:

  1. Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Ръководител учебен център“ в Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак – 1 щатна бройка, кандидатите:

  1.     Мария Трендафилова Станкова

  2.     Венета Спасова Дървенова

  3.     Иван Тодоров Методиев

  4.     Златина Николаева Вранкова

  5.     Виктор Запринов Ангелов

  6.     Роберто Славчев Божков

  7.     Атанаска Стоянова Манолова

  2. Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Ръководител учебен център“ в Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак – 1 щатна бройка, кандидатът Иван Илиев Минков.

  Мотиви за недопускане:

  Кандидатът не е представил всички необходими документи за участие в конкурса, а именно – заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит и свидетелство за съдимост.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.03.2018 г. от 10:00 часа в Учебна база на ПРБ „Цигов чарк“ – гр. Батак, блок Б.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

 ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Ръководител на учебен център” в Учебна база „Цигов чарк“, Батак.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. образование – висше, образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Туризъм“ или „Икономика“;

8. трудов стаж: не по – малко от 5 години общ трудов стаж;

9. професионален опит: 5 години по специалността.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжността:

Осъществява общото административно-стопанско ръководство на базата, организира стопанисването и управлението на сградния фонд и отговаря за осигуряването на необходимите условия за провеждане на обучителни мероприятия и за почивка, както следва:

3.1.Организира стопанисването и управлението на сградния фонд, района на базата, както и на имуществото - автомобилния парк, системите за отопление, В и К, О и В и ел. инсталациите, противопожарна и охранителна техника;

3.2.Назначава и освобождава служителите в базата;

3.3.Планира, организира, ръководи и контролира работата на служителите в почивната база;

3.4.Съблюдава спазването на трудовата дисциплина и точното изпълнение на служебните им задължения;

3.5.Следи за спазване на Правилника за вътрешен ред на учебния център, както и на всички правила и заповеди, касаещи дейността му;

3.6.Предлага за стимулиране и налага наказания на служителите от учебния център;

3.7.Следи за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина, както и за предотвратяването на кражби, разхищения и злоупотреби със средства и стоково-материални запаси;

3.8.Организира и ръководи цялостната дейност на учебния център при провеждането на семинари, конференции и други мероприятия, съгласно утвърдените графици от главния прокурор;

3.9.Контролира изпълнението на почивната дейност, с оглед пълноценната почивка на почиващите и гостите в поверения му обект;

3.10.Представя бюджетната единица пред всички местни органи, държавни институции и ведомства, както и пред всички стопански, търговски и други организации;

3.11.Незабавно уведомява и съгласува с ръководството на Прокуратура на РБ за възникнала необходимост от извършването на текущи /аварийни/ ремонти в учебния център;

3.12.Организира своевременното отстраняване на възникнали повреди по електрически, В и К, О и В и други инсталации;

3.13.Организира ремонта и поддръжката, регистрацията и пререгистрацията и годишните технически прегледи на служебните МПС;

3.14.Организира извършването на ремонтни работи и осъществява контрол за качество и спазване на сроковете;

3.15.Организира  провеждането на конкурси за длъжностите в ръководената учебна база;

3.16.Отговаря за правилното и целесъобразно изразходване на бюджетните средства, съгласно утвърдения месечен лимит;

3.17.Организира обучения на персонала за повишаване на квалификацията;

3.18.Прави мотивирани предложения до главния прокурор за оптимизиране на щата на учебния център чрез трансформиране, съкращаване или разкриване на нови щатни бройки;

3.19.Организира изготвянето, съгласува и контролира графиците за ползването на годишните отпуски на персонала, съгласно КТ;

3.20. Има задължение да сключва договори, само след резолюция на главния секретар при АГП до 15 000 лв. без ДДС, за нуждите на учебна база гр.Батак, със предмет: доставки на стоки, предоставяне на услуги и строителство.

3.21. По сключените договори, да получава документи за плащане на суми, да изплаща и получава всякакви суми по тези договори, да представя, получава и подписва всякакви документи и също да извършва всякакви действия по договорите.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно – квалификационна степен на висшето образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
професионална мотивация за работа в ПРБ.
6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.