Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Барман/сервитьор“ в учебен център „Трендафила”, п.п. Витоша, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

         НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Барман/сервитьор“ в учебен център „Трендафила”, п.п. Витоша, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Барман/сервитьор” се назначава лице, което:

  1. е български гражданин;
  2. е навършило пълнолетие;
  3. не е поставено под запрещение;
  4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. образование – средно.
  7. професионален опит: не се изисква;
  8. трудов стаж: не се изисква;
  9. притежава професионална квалификация за „Барман/сервитьор”;
  10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

     Описание на длъжността:

1. Обслужва и участва в цялостната работа на бара/ресторанта на УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша”.

2. Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара/ресторанта.

3. Пази и поддържа в изправност инвентара и съоръженията, с които е оборудвано работното му място.

4. Зарежда и поддържа бара/ресторанта с необходимите количества и асортименти от напитки.

5. При получаване на стока проверява вида и качеството й, съгласно БДС.

6. Измива и дезинфекцира чашите и почиства бутилките преди сервиране.         7. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила.

8. Отмерва точен грамаж на издаваната продукция и спазва алкохолния градус на напитките, съгласно установените стандарти.

9. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бара/ресторанта.

10. Обслужва клиентите на бара/ресторанта в учебния център.

11. Зарежда масите според установения стандарт и технологичните правила за сервиране.

12. Следи за чистотата и доброто състояние на салфетките и покривките, каретата, полировката на приборите и чистотата на масите.

13. Изисква изпълнението на поръчките съобразно установения стандарт: оформление, грамаж, температурен режим.

14. Сервира при спазване на технологичните правила и дискретност.

15. Отсервира своевременно ползваната посуда, прибори, салфетки и почиства масите след консумация.

16. Осигурява правилното изготвяне на сметките, представянето им на гостите и точното плащане; оформя съответните касови документи за извършените услуги.

17. Оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите.

18. Осигурява качество и бързина на обслужване.

19. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията съгласно изискванията на РИОКОЗ.

 

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. подробна автобиография;

4. заверен препис от диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

8. копие от документ за професионална квалификация за „Барман/сервитьор”;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg