Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Документно обслужване“ в Национална следствена служба
 • Обявление за резултати от проведен конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Документно обслужване“ в Национална следствена служба

  ОБЯВЛEНИЕ

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

  в служба „Документно обслужване“ в Национална следствена служба – 1 щатна бройка,обявен със заповед № РД-08-1306/19.10.2017 г. на главния прокурор

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 19.12.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-110/21.11.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“  в служба „Документно обслужване“ в Национална следствена служба – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. КЛАСИРА кандидатите  получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“  в служба „Документно обслужване“ в Национална следствена служба – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Венелина Цветанова Стоянова – I място;
  2. Ася Антонова Благоева – II място;
  3. Ани Петрова Иванова – III място;
  4. Иванка Маринова Гарванска – III място.

  2. НЕ КЛАСИРА за длъжността „Съдебен деловодител“  в служба „Документно обслужване“ в Национална следствена служба – 1 щатна бройка, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

  1. Десислава Йорданова Досева;
  2. Любка Ангелова Занева;
  3. Елена Маринова Цветкова;
  4. Ирина Иванова Георгиева;
  5. Моника Стоянова Топузова;
  6. Камелия Георгиева Вучева.
 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Документно обслужване“ на Националната следствена служба

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Документно обслужване“ на Националната следствена служба, обявен със заповед № РД-08-1306/ 19.10.2017 г. на главния прокурор.

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-110/21.11.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/28.11.2017 г. реши:

  I. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Документно обслужване“ в НСлС следните кандидати:

  1. Любка Ангелова Занева, вх. № 6306/06.11.2017 г.;

  2. Иванка Маринова Гарванска, вх. № 6510/15.11.2017 г.;

  3. Десислава Николаева Григорова, вх. № 6528/15.11.2017 г.;

  4. Десислава Йорданова Досева, вх. № 6561/16.11.2017 г.;

  5. Даниела Георгиева Стоянова, вх. № 6585/17.11.2017 г.;

  6. Венелина Цветанова Стоянова, вх. № 6651/20.11.2017 г.;

  7. Камелия Георгиева Вучева, вх. № 6722/21.11.2017 г.;

  8. Елена Маринова Цветкова, вх. № 6733/22.11.2017 г.;

  9. Ани Петрова Иванова, вх. № 6758/23.11.2017 г.;

  10. Ирина Иванова Георгиева, вх. № 6759/23.11.2017 г.;

  11. Моника Стоянова Топузова, вх. № 6760/23.11.2017 г.;

  12. Ася Антонова Благоева, вх. № 6761/23.11.2017 г.

  II. Недопуснати кандидати няма.

  III. Събеседването с кандидатите ще се проведе на 19.12.2017 г. в сградата на Национална следствена служба, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала, по реда на подаване на документите, както следва:

  I група от 09. 00 ч.,

  1. Любка Ангелова Занева, вх. № 6306/06.11.2017 г.;

  2. Иванка Маринова Гарванска, вх. № 6510/15.11.2017 г.;

  3. Десислава Николаева Григорова, вх. № 6528/15.11.2017 г.;

  4. Десислава Йорданова Досева, вх. № 6561/16.11.2017 г.;

  5. Даниела Георгиева Стоянова, вх. № 6585/17.11.2017 г.;

  6. Венелина Цветанова Стоянова, вх. № 6651/20.11.2017 г.;

  II група от 13:00 ч.:

  1. Камелия Георгиева Вучева, вх. № 6722/21.11.2017 г.;

  2. Елена Маринова Цветкова, вх. № 6733/22.11.2017 г.;

  3. Ани Петрова Иванова, вх. № 6758/23.11.2017 г.;

  4. Ирина Иванова Георгиева, вх. № 6759/23.11.2017 г.;

  5. Моника Стоянова Топузова, вх. № 6760/23.11.2017 г.;

  6. Ася Антонова Благоева, вх. № 6761/23.11.2017 г.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Документно обслужване“ в Национална следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. познаване на нормативната уредба, регламентираща длъжността, която заема;

2. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

II.Описание на длъжността:

1. Извършва проверка и изготвя удостоверения за наличие или липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения.

2. Изготвя писмени справки по искане на: Министерството на вътрешните работи; органите на съдебната власт; Народното събрание; други министерства и ведомства, ако информацията е свързана с пряката им дейност или се изисква съобразно ЗЗКИ; заинтересовани юридически лица.

3. Изготвя писма и справки за лица, пребиваващи в арестите на страната, искани от оторизирани ведомства.

4. При необходимост актуализира данни от информационните масиви за задържани лица, регистрирани в ЦИССС.

5. Събира, обработва и  сваля от масива данни за приключени досъдебни производства след представяне на окончателен (влязъл в сила) прокурорски или съдебен акт.

6. Следи за правилната обработка на въведените данни и при необходимост прави корекции.

7. При необходимост извършва проверка в Регистъра на населението – Национална база данни "Население" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8. Като оператор на локалната компонента на ЦИССС:

8.1. Изготвя копия на технологични документи;

8.2. Регистрира, коригира и изтрива събития;

8.3. Коригира данни за обекти на системата;

8.4. Обработва резултатите от регистрация на събитията;

8.5. Изготвя типови справки.

          Необходими документи за участие в конкурса.

          Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

          Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (при наличието на такива);

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в административната сграда на НСлС, кабинет № 109 с адрес:
гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул.
„Д-р Г.М.Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.