Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство” при Администрацията на главния прокурор
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР - 1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.68,АЛ.1, Т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-219/15.03.2017 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 12.05.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-33/18.04.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“, служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т.3 от Кодекса на труда - за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа, Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. Класира кандидата получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор - 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т.3 от Кодекса на труда - за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа, както следва:

  1.Анна Асенова Костова – I място

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР-1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.68, АЛ.1, Т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-219/15.03.2017 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-33/18.04.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/25.04.2017 реши:

  1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор - 1 щатна бройка следните кандидати:

  1. Свобода Иванова Найденова, вх. № 1251 / 31.03.2017 г. ;

  2. Велина Георгиева Томова, вх. № 1284 / 03.04.2017 г.;

  3. Анна Асенова Костова, вх. № 1518 / 20.04.2017 г. ;

  4. Мариана Валентинова Арабаджиева, вх. № 1545 / 21.04.2017 г. ;

  Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12.05.2017 г., от 10.00.ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство” при Администрацията на главния прокурор, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

II. Описание на длъжността:

1. Приема и регистрира, в съответните книги и УИС, адресирани до главния прокурор, писма и други материали от институции, политически партии, неправителствени организации, средства за масово осведомяване или срещу техни представители. Предава на служител от кабинета на главния прокурор така регистрираната кореспонденция, с оглед своевременното докладване на главния прокурор;

2. Описва и пренасочва входящата и изходящата кореспонденция на дирекциите в общата администрация на Администрация на главния прокурор;

3. Осигурява информация за регистрираните материали, при спазване на утвърдените правила;

4. Подрежда и съхранява делата в деловодната служба;

5. При повреждане, загубване на документи незабавно уведомява завеждащия службата;

6. Експедира изходящата с номер на ГП кореспонденция;        

7. Извършва вписвания в съответните книги;

8. Предава в архив на ГП приключените дела.

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за средно образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, партер, стая 79, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

- познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

- познаване на Етичния кодекс на съдебните служителии Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

- професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.