Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Старши експерт - финансиране” в отдел „Бюджет и финансиране”, дирекция „Финансово – стопански дейности” при АГП
 • Rезултати от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт-финансиране“ в отдел „Бюджет и финансиране“, дирекция „Финансово-стопански дейности“

  Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт-финансиране“ в отдел „Бюджет и финансиране“, дирекция „Финансово-стопански дейности“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-113/18.01.2017 г. на главния прокурор.

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 17.03.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-9/17.02.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Старши експерт-финансиране“ в отдел „Бюджет и финансиране“, дирекция „Финансово-стопански дейности“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия реши:

  Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Старши експерт-финансиране“ в отдел „Бюджет и финансиране“, дирекция „Финансово-стопански дейности“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Светла Георгиева Маврова – I място;

  2. Радостина Георгиева Върбакова– II място;

  3. Ирина Михайлова-Симеонова – III място.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши експерт-финансиране” в отдел „Бюджет и финансиране“ на дирекция „Финансово-стопански дейности“

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши експерт-финансиране” в отдел „Бюджет и финансиране“ на дирекция „Финансово-стопански дейности“ при Администрацията на главния прокурор обявен със заповед № РД-08-113/18.01.2017 г. на главния прокурор.

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-9/17.02.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/28.02.2017 реши:

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Старши експерт-финансиране“ в отдел „Бюджет и финансиране“, дирекция „Финансово-стопански дейности“ при Администрацията на главния прокурор следните кандидати:

  1. Светла Георгиева Маврова, вх. № 631/17.02.2017 г.;

  2. Радостина Георгиева Върбакова, вх. № 674/21.02.2017 г.;

  3. Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, вх. №725/23.02.2017 г.

  Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.03.2017 г., от 10:00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 4, Заседателна зала.Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Старши експерт - финансиране” в отдел „Бюджет и финансиране”, дирекция „Финансово – стопански дейности” при Администрацията на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше – икономическо; образователно – квалификационна степен – „Магистър“ в едно от следните професионални направления:

 • Икономика;
 • Финанси;
 • Счетоводство;
 • Стопанско управление.

7. трудов стаж: не по – малко от 5 години;

8. професионален опит: в областта на бюджетното счетоводство, планиране, финансиране и бюджетиране;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. познаване на нормативната уредба, обуславяща дейността;

2. компютърна грамотност, умения за работа с правно–информационни системи - „ АПИС”, „СИЕЛА” и др.;

II.Описание на длъжността:

1. Отговаря за текущото финансиране на звената в ПРБ и изготвя експертни становища, доклади, анализи и оценки в съответствие със задачите на направлението. Подпомага дейността на главния експерт в процеса на финансиране на звената;

2.  Участва в събирането и обработването на месечните лимити на третостепенните разпоредители с бюджет. Съгласно утвърдените процедури за контрол на дейност „Финансиране“ проверява заявените лимити за съответствие с утвърдения бюджет на звената и предоставя писмените разшифровки на разходите или обосновки за лимит (основен и допълнителен) в зависимост от вида на разхода на съответното длъжностно лице за заверка преди предоставянето им на началника на отдела;

3. Извършва корекции в заявените от звената разчети на основен лимит съобразно заверката на началник отдела и директора на дирекция „ФСД“. Изготвя индивидуални месечни лимити за финансиране на третостепенните разпоредители с бюджет;

4. Изпраща информация за разполагаемите лимити на структурите, съгласно утвърдените процедури за дейност „Финансиране“;

5. Одобрява ежедневно плащания на инициирани платежни нареждания от третостепенните разпоредители с бюджет в СЕБРА;

6. Ежедневно разнася по кодове в СЕБРА одобрените платежни нареждания на третостепенните разпоредители с бюджет в справка за плащанията на база очаквани разходи и одобрени лимити. Осъществява контрол върху разходваните от третостепенните разпоредители с бюджет средства по параграфи и кодове в СЕБРА;

7. Приема, обработва и анализира справките за допълнително финансиране на звената. Извършва анализ на обосновките за допълнително финансиране. Извършва проверка и осъществява контрол за съответствие на заявения допълнителен лимит с утвърдения бюджет. Актуализира месечния лимит и извършва допълнително финансиране на третостепенните разпоредители с бюджет през текущия месец след заверка на писмените обосновки от началника на отдела и директора на дирекция „ФСД“;

8. Изготвя оценки и становища за финансирането на звената в рамките на утвърдените им бюджети;

9. Участва в изготвянето на проектобюджета на Прокуратура на Република България и при изготвяне на бюджетните прогнози;

10. Обобщава справки за изготвяне на проектобюджета на третостепенните разпоредители с бюджет в страната и бюджетните прогнози;

11. Изготвя и поддържа досиета на всички третостепенни разпоредители с бюджет;

12. Завежда електронен регистър на постъпващите в отдела искания за корекции на бюджетите на третостепенните разпоредители с бюджет. Разпределя исканията към длъжностните лица, които извършват корекциите и следи за спазване на срока за изпълнение на корекциите съгласно утвърдените процедури.

 Необходими документи за участие в конкурса. 

  Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

   Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Информационния център в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Партера, ст.79, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по въпроси свързани с:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

6. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Комисията извършва класиране;

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.