Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Главен експерт - юрист” в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Административно-правна” при Администрацията на главния прокурор
 • Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт-юрист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правна“при Администрацията на главния прокурор

  Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността  „Главен експерт-юрист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правна“при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка,обявен със заповед № РД-08-350/14.06.2016 г. на главния прокурор - при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ-за заместване на работник или служител,отсъстващ от работа-1 щатна бройка

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 10.08.2016 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-92/15.07.2016 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт-юрист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен експерт-юрист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Цветислава Захариева Лакова – I място;

  2. Даниела Борисова Велянова – II място;

  3. Боряна Кирилова Петкова – III място.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „главен експерт-юрист“, в отдел „Обществени поръчки“ при администрацията на главния прокурор, обявен със заповед № рд-08-350/14.06.2016 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-92/15.07.2016 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/22.07.2016 г. реши:

  I.  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен експерт-юрист“ в отдел „Обществени поръчки“ при АГП следните кандидати:

  1. Даниела Борисова Велянова, вх. № 2119/14.07.2016 г.;
  2. Боряна Кирилова Петкова, вх. № 2147/19.07.2016 г.;
  3. Цветислава Захариева Лакова, вх. № 2154/19.07.2016 г.;

  II.  Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен експерт-юрист“ в отдел „Обществени поръчки“ при АГП кандидатът:

  1. Цветелина Великова Куманова, вх. № 2146/19.07.2016 г.

  Мотиви за недопускане:

  Кандидатът не е представил всички необходими документи, удостоверяващи трудовия стаж, от които пет години  юридически.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.08.2016 г., от 10.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 4, Заседателна зала.Прокуратура на Република  България обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт - юрист” в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Административно-правна” при Администрацията на главния прокурор при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше – юридическо; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

7. стаж – не по-малко от 5 години юридически стаж;

8. професионален опит: в областта на правното обслужване;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността;

2. компютърна грамотност - MS Office, Internet.

II. Описание на длъжността:

1. Осъществява процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по дела, образувани срещу Прокуратурата на Република България; участва в изготвянето на становища, възражения и писмени бележки по съдебни дела и по дела пред особени юрисдикции, по които страна е Прокуратурата на Република България и участва в тях по пълномощие от главния прокурор;

2. Участва в изготвянето на проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, по които страна е Прокуратурата на РБ;

3. Изготвя проектите на документи за възлагане на обществени поръчки (документации за участие, решения и обявления, без технически задания) за доставки/услуги и ремонт, за нуждите на Прокуратурата на Република България;

4. Участва в подготвянето на становища по постъпилите за съгласуване проекти на нормативни актове; в разработването и изпълнението на международни програми и проекти (при провеждането на обществените поръчки), по които Прокуратурата на Република България е бенефициент;

5. Участва в подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки;

6. Подготвя и изпраща информацията в Агенцията за обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП;

7. Участва в подготовката и провеждането на процедурите за назначаване, за атестиране и за повишаване в ранг и длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания на служители в администрацията на главен прокурор, ВКП и ВАП;

8. Актуализира данните в регистъра за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;

9. Осъществява методическа помощ в работата по правното обслужване, във връзка с обществените поръчки, на прокуратурите в страната и на учебните и почивни бази на ПРБ, както и изготвя становища за законосъобразност по постъпили запитвания от прокуратурите в страната, във връзка с провежданите от тях обществени поръчки;

10. Следи за архивирането и съхранението на досиетата на обществените поръчки.

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен, удостоверение за придобита юридическа правоспособност и компютърна грамотност;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Информационния център в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Партера, ст.79, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по въпроси свързани с:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността;

 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служителии Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

6. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Комисията извършва класиране.

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.