Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Криминалистически“ в Национална следствена служба
 • Резултати от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Криминалистически“ в Националната следствена служба

  Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Криминалистически“ в Националната следствена служба – 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-329/10.06.2016 г. на Главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 16.08.2016 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-90/ 15.07.2016 г. на главния прокурор на РБ, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Началник отдел „Криминалистически“ в Националната следствена служба – 1 щатна бройка,

  КЛАСИРА

  на първо място Даниел Йотов Цонков - кандидат, получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Началник отдел „Криминалистически“ в Националната следствена служба – 1 щатна бройка.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Началник отдел „Криминалистически“ в Национална следствена служба, обявен със заповед № рд-08-329/10.06.2016 г. на главния прокурор

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник отдел „Криминалистическив Национална следствена служба, обявен със заповед № рд-08-329/10.06.2016 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-90/15.07.2016 г. на Главния прокурор, с решение по Протокол № 1/21.07.2016 г. допуска за участие в конкурса:

  1. Даниел Йотов Цонков

  Недопуснати кандидати:

  НЯМА

  Провеждане на събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 16.08.2016 г. в 10:00 часа, в сградата на Националната следствена служба,
  бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала.Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Началник отдел „Криминалистически“ в Национална следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше, образователно – квалификационна степен „Магистър“ в областта на: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана;

7. професионално направление: право; администрация и управление; физически науки; химически науки; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; материали и материалознание;  архитектура, строителство и геодезия; металургия; химични технологии; общо инженерство; национална сигурност; военно дело;

8. професионален опит: в областта на трасологията и балистиката и/или почерковите изследвания - 5 години;

9. трудов стаж: 8 години.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

2. притежаване на задълбочени познания в областта на криминалистиката и познаване на нормативната уредба, регламентираща длъжността, която заема.

II. Описание на длъжността:

1. Анализира, планира, организира, координира, контролира и отчита цялостната дейност на отдела.

2. Ръководи и участва в следните дейности:

- оказва специализирана помощ на следователите при откриването и изземването на следи и веществени доказателства;

- участва в огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК, заснема с фото- и видеокамера, изземва следи и веществени доказателства;

- извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по следствени дела и съдейства на следователите при назначаване на експертизи;

- изготвя експертизи и/или експертни справки по досъдебни производства в областта на почерковите изследвания, трасологията и балистиката;

- изготвя фото-албуми за действия по разследването;

- обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването;

- по искане на следователи извършва проучвания и изготвя справки за физически и юридически лица и моторни превозни средства чрез съответните информационни фондове - автоматизираните информационни системи на МВР; Националната информационна система“Бюра съдимост” на Министерство на правосъдието; информационните системи „Търговски регистър“ и „Имотен регистър“ на Агенцията по вписванията;

- след съгласуване с директора на НСлС, а в извънработно време, почивни и празнични дни – с дежурния служител от отдел „Оперативен дежурен център“, оказва техническа и методическа помощ на окръжните следствени отдели по конкретни разследвания.

3. Осъществява контрол по изпълнението на нормативната уредба, както и вътрешните актове, регламентиращи дейността на НСлС.

4. Контролира спазването на определения от директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването ред за извършване на справки в информационни системи.

5. Поддържа и обезпечава мобилните центрове за разследване, предоставени на НСлС, координира дейността на мобилните екипи за разследване.

6. Разпределя дейностите между служителите в отдела, като следи за спазването на трудовата дисциплина.

7. Контролира процеса на събиране, регистриране и съхраняване на служебната информация в отдела.

8. Води входящ и изходящ регистър на постъпващите и излизащите документи в/от отдела; регистър за издадените справки от информационните масиви; регистър на изготвените експертизи/експертни справки; регистър за посетените местопроизшествия, изготвените фото-албуми.

9. Изготвя справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.

10. Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед нейната ефективност и оптимизация.

11. Предлага на ръководството на НСлС стимулиращи/ санкциониращи мерки спрямо служителите в отдела.

12. Следи за поддържане в изправност и правилното използване на наличната техника в отдела.

Необходими документи за участие в конкурса.        

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър“ в областта на: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана, удостоверение за компютърна грамотност;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в административната сграда на НСлС, кабинет № 108 с адрес:
гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място на входа на административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по въпроси свързани с:

- познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

- познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

- професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Комисията извършва класиране.

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.