Прокуратура на Република България набира 2 щатни бройки за длъжност „Чистач“ в отдел „Учебни центрове и техническо обслужване”, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при АГП
 • Резултати от проведена процедура за длъжността „Чистач’’ – 2 щатни бройки в отдел “Учебни центрове и техническо обслужване”, дирекция “Сграден фонд и техническо обслужване” при администрацията на главния прокурор

  Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността „Чистач’’ 2 щатни бройки в отдел “Учебни центрове и техническо обслужване”, дирекция “Сграден фонд и техническо обслужване” при администрацията на главния прокурор, по публикувано обявление на 13.03.2017 г.

  На основание чл. 100а, ал. 6 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-24/24.03.2017 г. на главния прокурор,

  Обявява за одобрени за заемане на длъжността „Чистач“ – 2 щатни бройки, в отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор, както следва:  

  1.Снежанка Димитрова Лещанска

  2. Нели Георгиева Томова

  Резерва:

  1. Йорданка Георгиева Сегритова – Рангелова.Прокуратура на Република България набира 2 /две/ щатни бройки за длъжността „Чистач“ в отдел „Учебни центрове и техническо обслужване”, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Чистач” се назначава лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – основно;

7. трудов стаж: не се изисква;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.   

Описание на длъжността:

1. Ежедневно почиства и дезинфекцира подовете на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и други помещения, съгласно вътрешното разпределение на работата;

2. Ежедневно почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката (компютри, телефони, съоръжения и др.);

3. Ежедневно проветрява помещенията, освен такива със специален режим, където проветряването е недопустимо;

4. Най-малко веднъж на три месеца измива прозорци, витрини, врати на определените му помещения;

5. Най-малко веднъж в годината организира изпирането на пердета и завеси в определените му помещения, коридори и други общи части;

6. Следи за състоянието на помещенията след напускането им от работещите в тях;

7. Събира и изхвърля отпадъците на определените места във или извън сградата;

8. Следи за изразходването и зарежда с необходимите миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали санитарните възли, за които отговаря;

9. При необходимост прави заявка чрез началника на отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ за необходимите миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали;

10. Грижи се и полива растенията и отстранява изсъхналите листа;

11. Поставя и сваля пердета и декоративна украса, грижи се за периодичното им изпиране и почистване.

 Необходими документи:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. подробна автобиография;

4. заверен препис от диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;

8. други документи, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.