Окръжна прокуратура – Монтана обявява конкурс за едно свободно работно място за длъжността „Прокурорски помощник“ в Окръжна прокуратура – Монтана, по реда на чл.68, ал.1, т. 3 от КТ

Окръжна прокуратура – Монтана на основание Заповед № 106/13.11.2017 г. на Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана обявява конкурс за 1 (едно) свободно работно място за длъжността „Прокурорски помощник“ в Окръжна прокуратура – Монтана, по реда на чл.68, ал.1, т. 3 от КТ / за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа /.

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Общи изисквания: Кандидатът да е лице,което: е български гражданин; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; отговаря на изискванията по чл. 107а, ал.1 от КТ; За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

2. Специфични изисквания:Кандидатът да е лице,което: има завършено висше юридическо образование по специалността „Право“; е преминали стажа, определен в чл. 294 от ЗСВ и са придобили юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етичното поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.

3. Допълнителни изисквания: Кандидатът да е лице,което притежава:  добра компютърна грамотност – MS Office /WORD, EXCEL/, Internet; умения за работа с правно–информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.; организираност и експедитивност;- умения за работа в екип и комуникативност.

ІІ. Описание на длъжността: Изготвя проекти на прокурорски актове, проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси, изготвя проект на искания за удължаване на срока на разследва по досъдебни производства, постановления за продължаване на срока по проверки, изготвя проекти на отговори на писма и сигнали, както и такива по въпроси касаещи обработка на статистическа информация за дейността на прокуратурата, изготвя писмени становища по конкретни въпроси, участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове, участва в процеса по архивиране на делата в Окръжна прокуратура – Монтана, участва в комисии по заповед на административния ръководител на прокуратурата, носи отговорност за изготвените проекти на документите, които е съставил, има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ, прокурорският помощник изпълнява и други задачи, възложени му от административния ръководител и прокурорите от Окръжна прокуратура – Монтана.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст);

2. Автобиография /CV/ с приложена снимка;

3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

4. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.92, ал.1 от ПАПРБ;

5. Заверени преписи от документи за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност, притежаване на компютърна грамотност, като се представят оригиналите за  сверяване;

6. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

7. Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс за прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – Монтана, в което да е отразено наличието или липса на реабилитация;

8. Справка от НСлС, че срещу кандидата няма образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения;

9. Медицинско свидетелство за работа;

10. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

11. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата;

12. Мотивационно писмо.

Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

Образците на формулярите и типова длъжностна характеристика са достъпни на сайта на ОП-Монтана http://www.prb.bg/bg/opmontana/karieri/;

V. Място и срок на подаване на документите за участие:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в 30-дневен срок от датата на публикацията в местен ежедневник на адрес: гр. Монтана, Съдебна палата, ул. „Васил Левски” № 24, ет.4, служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура - Монтана, телефон 096/395 191, Административен секретар при ОП - Монтана.

Всички кандидати могат да се запознаят с характеристиката за длъжността в Окръжна прокуратура - Монтана, ул. „Васил Левски” № 24, ет. 4, служба „Регистратура, деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура - Монтана.

VІ. Място за обявяване на списъците или други съобщения

Определям общо достъпно място, на което да се обявяват обявлението за открития конкурс, списъците и съобщенията във връзка с конкурса: Информационното табло на Съдебна палата ул. „Васил Левски” № 24, както и на интернет-страницата на Окръжна прокуратура - Монтана, раздел: „Кариери”, http://www.prb.bg/bg/opmontana/karieri/;

VІІ. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа: по документи, решаване на писмен тест и събеседване;

Първи етап:

1. Комисия, назначена от административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Монтана, разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания за заемане на длъжността. 

2. До участие във втори етап на конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

3. Решението на Комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол, след което се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

- в списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото за провеждане на конкурса.

- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват съображенията за недопускането им.

Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до съответния административен ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Административният ръководител се произнася в 3 дневен срок с решение, което е окончателно.

Конкурс се провежда и при един допуснат кандидат.

Втори етап:

Решаване на писмен тест, с включени въпроси от областта на наказателното право и процес.

Решаването на теста ще се състои в отговори на 30 въпроса и ще бъде предварително отпечатан за всеки от допуснатите кандидати. Време за решаване на казуса - 120 минути. Въпросите  ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6 във възходящ ред, като 6 е най-високата оценка). Всеки член от комисията поставя оценка. Крайната оценка от втория етап се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията. До трети етап се допускат само кандидати, които са получили оценка най-малко 4.00.

След приключване на втория етап комисията обявява верните отговори на въпросите от теста.

Трети етап:

Събеседването с всеки един от кандидатите, ще се проведе по практически въпроси от областта на наказателното право и процес, мотивация за работа, готовност за поемане на допълнителни трудови ангажименти, способност за работа в екип и други обстоятелства, характеризиращи кандидата.

При събеседването всеки един от кандидатите ще се оценява по шестобалната система (от 2 до 6 във възходящ ред, като 6 е най-високата оценка). Всеки член от комисията поставя оценка. Крайната оценка от третия етап се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията.

Окончателната оценка от конкурса се формира като средноаритметично число от получената крайна оценка от кандидата от втория и третия етап от конкурса.

Събеседването се извършва по реда на входящите номера на подаване на документите за участие в конкурса.

Комисията заседава в пълен състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

Въз основа на резултатите от втори и трети етап на проведения конкурс Комисията извършва класиране.

Участникът, класиран на първо място, ще бъде поканен за сключване на договор. При неявяването на лицето в 14 дневен срок, ще бъде поканен кандидатът, класиран на второ място.

Обявата е публикувана във вестник Конкурент на 14.11.2017 г., както и в сайта www.jobs.bg.