Окръжна Прокуратура - гр. Плевен обявява конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в специализирана администрация на Окръжна прокуратура гр.Плевен

Окръжна Прокуратура - гр. Плевен обявява конкурс за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в специализирана администрация на Окръжна прокуратура гр.Плевен.

I. Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатът да е лице, което отговаря на следните изисквания:

Изисквания, съгласно чл. 91, чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ:

1. да е български гражданин;

2. да е навършило пълнолетие;

3. да не е поставено под запрещение;

4. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да oтговаря на изискванията  по чл. 107а, ал.1 от КТ;

Изисквания, съгласно чл.162 от Закона за съдебната власт:

1. да има завършено висше юридическо образование по специалността „Право“;

2. да е преминало стажа, определен в чл. 294 от ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;

3. да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етичното поведение на българските магистрати;

4. да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. да не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;

6. да не страда от психическо заболяване.

Допълнителни изисквания, съгласно длъжностната характеристика:

1. компютърна грамотност – MS Office /WORD, EXCEL/, Internet;

2. умения за работа с правно–информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.;

3. владеене на чужд език;

4. организираност и експедитивност;

5. умения за работа в екип и комуникативност.

 

II. Описание на длъжността:

1. Изготвя проекти на прокурорски актове;

2. Изготвя проекти на отговори на писма, сигнали и др., за които се изискват правни знания;

3. Подготвя становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и обобщаване на правната доктрина и съдебната практика;

4. Изготвя писмени становища по конкретни въпроси;

5. Изпълнява и други задачи, за които се изискват правни знания, след възлагане от административния ръководител или  неговите заместници;

6. Подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Писмено заявление за участие в конкурса;

2. Автобиография /CV/ с приложена снимка;

3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

4. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.92, ал.1 от ПАПРБ.

5. Заверени преписи от документи за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност, притежаване на компютърна грамотност, като се представят оригиналите за  сверяване;

6. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

7. Свидетелство за съдимост, издадено  за участие в конкурс за прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – Плевен, в което да е отразено наличието или  липса на реабилитация;

8. Медицинско свидетелство за работа;

9. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

10. Други документи, които, по преценка на кандидата, имат отношение към професионалните му качества и доказват неговата квалификация и умения за обявената длъжност.

11. Мотивационно писмо.

 

IV. Място и срок на подаване на документите за участие:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в едномесечен срок от датата на публикацията в местен ежедневник на адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 25, Съдебната палата, ет. 5, ст. 501.

 

V. Място за обявяване на списъците или други съобщения

Списъците и съобщенията, във връзка с конкурса се обявяват на адрес: Съдебна палата, ул. „Д.Константинов”, №25, ет.5, Информационно табло на ОП-Плевен и официалния сайт на Окръжна прокуратура-Плевен, в раздел „Кариери”, на адрес: http://www.prb.bg/bg/oppleven/karieri/

 

VI. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда от комисия определена със заповед на административния ръководител на три етапа: по документи, решаване на казус  и събеседване.

Първи етап:

1. Комисия, назначена от и.д.административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Плевен, разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания за заемане на длъжността. 

2. До участие във втори етап на конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

3. Решението на Комисията, относно допускането до конкурса се оформя в протокол, след което се  изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

- в списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото за провеждане на конкурса.

- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват съображенията за недопускането им.

Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението, който се произнася в 3-дневен срок с решение, което е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Втори етап:

Решаване на писмен казус от наказателно-правните науки.

Писмените работи се оценяват от Комисията по шестобалната система с точност до 0,25.

Участниците могат да ползват НК и НПК.

След приключване на втория  етап, комисията обявява верните отговори на въпросите от казуса. До трети етап се допускат само кандидати, които са получили оценка най-малко 4,5.

Решението на Комисията, относно допускането до третия  етап на конкурса се оформя в протокол, след което се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

В тридневен срок от обявяването на списъка на допуснатите  кандидати се провежда третия етап от конкурса. Датата на провеждането му се посочва в списъка  на допуснатите кандидати.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочва  основанието за недопускането им.

 

Трети етап:

Събеседването ще се проведе по практически въпроси от областта на наказателното право и процес, мотивация за работа, готовност за поемане на допълнителни трудови ангажименти, способност за работа в екип и други обстоятелства, характеризиращи кандидата.

При събеседването всеки един от кандидатите ще се оценява по шестобалната система (от 2 до 6 във възходящ ред, като 6 е най-високата оценка). Всеки член от комисията поставя оценка. Крайната оценка от третия етап се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията.

Окончателната оценка от конкурса се формира като средноаритметично число от получената крайна оценка от кандидата от втория и третия етап от конкурса.

Събеседването се извършва по реда на входящите номера на подаване на документите за участие в конкурса.

Комисията заседава в пълен състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.Въз основа на резултатите от втори и трети етап на проведения конкурс, Комисията извършва класиране.

Участникът, класиран на първо място, ще бъде поканен за сключване на договор. При неявяването на лицето в 14 дневен срок, ще бъде поканено лицето, класирано на второ място.

Телефон за справки: 064/804597