Апелативна прокуратура – София обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Съдебен администратор” на Апелативна прокуратура – София
 • Резултати и класиране от конкурса за длъжността „Съдебен администратор” на Апелативна прокуратура - София

  Резултати и класиране

  от конкурса за длъжността „Съдебен администратор” на Апелативна прокуратура - София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

   

            Резултати от конкурса за длъжността „Съдебен администратор” на Апелативна прокуратура - София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, проведен на 21.12.2017 г., съгласно протокола на комисията, назначена със заповед № 1017 от 16.11.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, както следва:

  Резултат:

  1. Ивайло Георгиев Таков - 6,00

  2. Теодора Красимирова Спасова - 5,58

  3. Милена Спасова Младенова - 5,67

  4. Мариана Тодорова Лекова - 5,67

  5. Диана Василева Георгиева - 5,42

  6. Ивайло Стефанов Христов - 5,50

  7. Екатерина Антонова Димитрова - 5,33

  8. Галина Йорданова Сиракова - 5,75

  9. Теодора Василева Златанова - 5,33

  10. Галина Господинова Хаджиева - 5,92

  11. Екатерина Петрова Лукарска - 5,42

  12. Милена Миланова Георгиева - Вълканова - 5,83

          

            След преценка на представянето на всички кандидати комисията, на основание чл. 99 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и в изпълнение на т. ІV от заповед № 915/13.10.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, КЛАСИРА кандидатите съобразно получения от тях резултат от оценяването им от събеседването, както следва:

    Класиране:

  1. Ивайло Георгиев Таков - 6,00

  2. Галина Господинова Хаджиева - 5,92

  3. Милена Миланова Георгиева - Вълканова - 5,83

  4. Галина Йорданова Сиракова - 5,75

  5. Милена Спасова Младенова - 5,67

  5. Мариана Тодорова Лекова - 5,67

  6. Теодора Красимирова Спасова - 5,58

  7. Ивайло Стефанов Христов - 5,50

  8. Диана Василева Георгиева - 5,42

  8. Екатерина Петрова Лукарска - 5,42

  9. Екатерина Антонова Димитрова - 5,33

  9. Теодора Василева Златанова  - 5,33

   

   

   

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Съдебен администратор” на Апелативна прокуратура – София

  С П И С Ъ К

  на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Съдебен администратор” на  Апелативна прокуратура  –  София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда  

          

                  На основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и протокол от 23.11.2017 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № 1017 от 16.11.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, се обявяват допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Съдебен администратор” на  Апелативна прокуратура  –  София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както следва:

  № по ред

  Име, презиме, фамилия

  адм. № на завеждане

  1.

  Ивайло Георгиев Таков

  409/2017 г.

  2.

  Теодора Красимирова Спасова

  414/2017 г.

  3.

  Милена Спасова Младенова

  424/2017 г.

  4.

  Мариана Тодорова Лекова

  436/2017 г.

  5.

  Диана Василева Георгиева

  443/2017 г.

  6.

  Ивайло Стефанов Христов

  447/2017 г.

  7.

  Екатерина Антонова Димитрова

  451/2017 г.

  8.

  Галина Йорданова Сиракова

  453/2017 г.

  9.

  Теодора Василева Златанова

  461/2017 г.

  10.

  Галина Господинова Хаджиева

  463/2017 г.

  11.

  Екатерина Петрова Лукарска

  469/2017 г.

  12.

  Милена Миланова Георгиева - Вълканова

  472/2017 г.

  Няма недопуснати кандидати.

  Събеседването с допуснатите до участие кандидати ще се проведе, както следва:

  На 21.12.2017 г. от 9.30 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 1 до № 6 включително;

  На 21.12.2017 г. от 11.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 7 до № 12 включително.

  Събеседването ще се проведе в заседателната зала на Апелативна прокуратура – София, ул. „Антим І” № 17, ет. 8. Апелативна прокуратура – София обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Съдебен администратор” на Апелативна прокуратура – София – 1 щатна бройка, при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

Описание на длъжността: Съдебният администратор ръководи общата и специализираната администрация на Апелативна прокуратура – София. Планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители. Въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, информационното обслужване, обезпечаването с материали и активи. Ръководи деловодната и архивната дейности в прокуратурата. Организира и ръководи събирането и обобщаването на статистическа информация. Извършва и други дейности. Пряко подчинен е на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.

Изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ): Кандидатът да е лице, което: е български граждани; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.

Изисквания към кандидатите съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда: Кандидатът да е лице, което: не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Изисквания към кандидатите съгласно чл. 27, ал. 3 от ПАПРБ: Кандидатът да е лице, което: има висше образование с образователна степен „магистър“; има общ трудов стаж не по-малко от 8 години, от които поне 5 години в органите на съдебната власт; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано; притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа: първи етап - по документи и втори етап – събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на нормативните актове, свързани с основните задължения на съдебния администратор (Закон за съдебната власт, ПАПРБ, Етичен кодекс на съдебните служители, Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ПРБ).

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия. Комисията ще класира само успешно издържалите конкурса кандидати. За успешно издържали конкурса ще се считат кандидатите, получили обща оценка, не по–ниска от 4.50.

Необходими документи: писмено заявление за участие в конкурса; автобиография, подписана от кандидата; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 2 от ПАПРБ  за липсата на обстоятелства по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от диплома за завършено висше образование - степен „магистър“; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, за съдебни служители; медицинско свидетелство за работа; други документи по преценка на кандидата. 

Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата.

За получаване на декларации по чл. 95, ал. 2, т.1  и чл. 95, ал. 2, т. 2 от Правилника за администрацията на ПРБ и приемане на документите – гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 721, работно време: 8.30 – 17.00 часа.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат публикувани на сайтовете на ПРБ, АП – София и на информационното табло в АП - София.

На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.

За справки: тел. 02/981 51 50.

 

Обявата е публикувана във в-к „Сега“ на 17.10.2017 г.