Искания до КС

Искане на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България

Искането на ГП за тълкуване на чл. 129, ал. 6 КРБ / PDF файл / 134.2 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерство на вътрешните работи /обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., изм. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г./

Искане на ГП по чл. 84 ал. 6 и ал. 8 от ЗМВР / PDF файл / 638.4 KB    Решение № 4 по к.д. № 16/2016 / PDF файл / 157.5 KB

Искане от Главния прокурор на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16 от Конституцията

Искане на ГП до КС чл. 84 т. 16 от К. / PDF файл / 3.1 MB    Решение № 6 по к.д. № 15/2016 / PDF файл / 208.5 KB

Искане от Главния прокурор на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията

Искане на ГП до КС чл. 126 ал. 1 от К. / PDF файл / 1.6 MB    Решение № 2 по к.д. № 13/2016 / PDF файл / 152.5 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс /обн. ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г./

Искане от ГП на РБ до КС - ЗИД НК от 2015 г. / PDF файл / 291.5 KB    Решение № 12 по к.д. № 13/2015 / PDF файл / 341.8 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на несъответствие на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи /обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г./ с международните договори, по които България е страна

Искане от ГП на РБ до КС - ЗМВР от 2015 г. / PDF файл / 188.4 KB    Определение от 25.10.2016 г. по к.д.№ 11/2015 г. / PDF файл / 147.0 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за адвокатурата /обн., ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 07.12.2012 г./

Искане от ГП на РБ до КС - ЗА от 2015 г. / PDF файл / 355.5 KB    Решение № 4 по к.д. № 10/2015-1 / PDF файл / 234.6 KB

Искане от Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. /обн. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. ДВ, бр. 12 от 13.02.2015 г. и ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г./

Искане от ГП на РБ до КС - ЗДРБ от 2015 г. / PDF файл / 187.8 KB    Решение № 4 по к.д. № 3/2015 / PDF файл / 109.9 KB