Процедура публично състезание с предмет „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална Следствена Служба“

Процедура публично състезание с предмет „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба"

Други документи

Решение за откриване на процедурата / PDF файл / 928.2 KB / (публ. 27 Април 2017)
Решение за откриване на процедурата - линк към АОП / (публ. 27 Април 2017)
Обявление за поръчка / PDF файл / 1.6 MB / (публ. 27 Април 2017)
Обявление за поръчка - линк към АОП / (публ. 27 Април 2017)
Документация / DOCX файл / 448.2 KB / (публ. 27 Април 2017)
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) / DOC файл / 235.0 KB / (публ. 27 Април 2017)
Протокол 1 от работата на комисията / PDF файл / 2.7 MB / (публ. 12 Юни 2017)
Съобщение за отваряне на ценови предложения / PDF файл / 33.3 KB / (публ. 6 Юли 2017)
Протокол 2 от дейността на комисията / PDF файл / 1.9 MB / (публ. 18 Юли 2017)
Решение за определяне на изпълнител / PDF файл / 240.4 KB / (публ. 18 Юли 2017)
Обявление за възложена поръчка / PDF файл / 407.2 KB / (публ. 25 Авг. 2017)
Обявление за възложена поръчка - линк към АОП / (публ. 25 Авг. 2017)
Договор 57 от 16.08.2017 / PDF файл / 45.8 MB / (публ. 25 Авг. 2017)
Договор 57 от 16.08.2017 - Линеен график / PDF файл / 4.0 MB / (публ. 25 Авг. 2017)