Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

     На основание чл. 4, във вр. с чл. 2, т. 2, и чл. 20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет т. 15 от Протокол № 4 от 08.02.2018 г. и Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет т. 12 от Протокол № 6 от 01.03.2018 г.,

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

 

     На 20.06.2018 г. от 10.30 ч. ще се проведе повторен търг с явно наддаване в сградата на Прокуратурата на РБ, находяща се в гр. София, пл. „Св. Неделя” № 1, ет. 5, за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, а именно 29 /двадесет и девет/ броя употребявани автомобила, стопанисвани от прокуратурите в страната.

     Документацията за участие в процедурата, списък и снимки (достъпни само на страницата на ПРБ) на автомобилите се предоставят безплатно. Същите са достъпни на интернет-страницата на ПРБ – www.prb.bg .

     Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответния автомобил и се внася в касата на ПРБ на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 6 или по банкова сметка в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBG BGSD, Банкова сметка IBAN: BG37 BNBG 9661 3300 1391 01.

         Кандидатите следва да представят пред комисията:

                - Заявление за участие по образец;

                - Документ за платен депозит за участие;

                - Други документи съгласно документацията.        

     Оглед на вещите и внасяне на депозит може да се извършва всеки работен ден до 18.06.2018 г. Огледите се извършват по местонахождението на вещите.

     За повече информация – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 1, Пламен Петров, тел. 02/ 986-48-57, e-mail: [email protected] .

 

 

*Забележка: Автомобилите са без застраховка гражданска отговорност!


виж още ...