Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, във вр. с чл. 2, т. 2, и чл. 25 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед РД-04-101/29.03.2017 г. на Главен прокурор, Прокуратурата на Република България организира и провежда

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

На 23.06.2017 г. от 10.30 ч. ще се проведе трети окончателен търг с явно наддаване в сградата на Прокуратурата на РБ, находяща се в гр. София, пл. „Св. Неделя” № 1, ет. 5, за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 11 броя употребявани автомобила, стопанисвани от прокуратурите в страната.

Документацията за участие в процедурата, списък и снимки (достъпни само на страницата на ПРБ) на автомобилите се предоставя безплатно. Същите са достъпни на интернет-страницата на ПРБ http://www.prb.bg, след регистрация на e-mail: [email protected]

Обявената начална тръжна цена е с ДДС.

Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответния автомобил и се внася в касата на ПРБ или по банкова сметка в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01.

Кандидатите следва да представят пред комисията:

- Заявление за участие по образец;

- Документ за платен депозит за участие;

- Други документи съгласно документацията.

Оглед на вещите и внасяне на депозит може да се извършва всеки работен ден до 20.06.2017 г. Огледите се извършва по местонахождението на вещите.

За повече информация – г-н Пламен Петров, тел.: 02/ 986-48-57, e-mail: [email protected]


виж още ...