ВАП протестира решение на ВАС за отмяна на заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителна зона около язовир Тича
fr

Със Заповед № РД-850 от 22.12.2015г. на министъра на околната среда и водите е определена санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване - язовир Тича, община Върбица, представляващ стратегически обект от значение за националната сигурност.

С решение от 31.01.2018г. по адм.дело 2373/2016г. на ВАС заповедта на  министъра на околната среда и водите отменена. Според съда с обжалваната заповед, в противоречие със закона, е определена санитарно-охранителна зона около  водоизточник, при наличие на възможност такава да бъде определена единствено около водовземно съоръжение и то съгласно Наредбата по чл.135, ал.1, т.6 от Закон за водите, каквато към момента не е приета.

На  27.02.2018 г. Върховна административна прокуратура протестира решението на ВАС, като обосновава несъгласието си с приложимостта на режима за защита, действащ към момента на издаване на заповедта. Разпоредбата на чл.119, ал.4 вр. ал.5 от Закона за водите не изключва определянето на санитарно-охранителна зона. В този аспект, според прокуратурата, съдът е постановил решението си в нарушение на материалния закон.

Създаването и функционирането на  санитарно-охранителни зони  е от изключителна обществена значимост с оглед осигуряване на  физическа охрана на водоизточника и/или съоръжението, защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците и  гарантиране  запазването на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от бъдещите поколения.

С тези аргументи ВАП настоява за отмяна на решението на ВАС от 31.01.2018г.         


виж още ...