СЪОБЩЕНИЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ft

През 2017 г. Върховната административна прокуратура оспори пред Върховния административен съд законосъобразността на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с т. 3 от Протоколно решение № 147 от 14.10.2013 г. на ДКЕВР /КЕВР/.

С посочените разпоредби се уреждат отношенията, свързани със случаи и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия, потребено от битови и небитови клиенти от операторите на съответните мрежи и то едностранно.

Сред основанията на протеста на Върховната административна прокуратура са, че посочените норми са приети в нарушение на основни начала на административното производство - законност; равенство; достъпност, публичност и прозрачност; последователност и предвидимост и при неспазване на приложими разпоредби на Закона за нормативните актове, въведени за гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

С с решение № 2315/21.02.2018 г. по адм. дело № 3879/2017 г. на ВАС, 3 чл. състав протестът на Върховната административна прокуратура е уважен и разпоредбите на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с т. 3 от Протоколно решение № 147 от 14.10.2013 г. на ДКЕВР /КЕВР/ са отменени.


виж още ...