По протест на Окръжна прокуратура – Русе, Административен съд отмени разпоредби от Наредба №7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценова върху общинската част от капитала на търговските дружества
ol

По протест на Окръжна прокуратура – Русе, Административен съд- Русе отмени разпоредби от Наредба №7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала  на търговските дружества, приети с Решение № 38 по Протокол №8/26.02.2008 г. на Общински съвет Ценово. Отменени са чл. 47, ал 2 и чл. 48 от Наредбата като незаконосъобразни и противоречащи на закона.  

Съдът прие, че оспорените от прокуратура разпоредби на чл. 47, ал 2 и чл. 48 от Наредбата са незаконосъобразни, тъй като са в противоречие с  материални закони от по-висока степен, по-конкретно противоречат на разпоредби на Закона за общинската собственост.

 Съгласно текста на чл. 47, ал 2 от Наредбата регистрите /на общинските еднолични търговски дружества и на търговските дружества с общинско участие/ са предназначени за  служебно ползване и справки и извлечения от тях  се дават само на органите на държавната и общинската администрация, на съда, следствието и прокуратурата. Това е в противоречие със законовата норма на ЗОбС, според която регистърът е публичен.

 В протестираната норма на чл. 48 от Наредбата  е посочено, че тези регистри се водят по образци, утвърдени от кмета на общината, но имат изисквания и реквизити, които са в явно несъответствие със задължителното съдържание на регистрите, съобразно ЗОбС.

Решението на административния съд подлежи на обжалване.


виж още ...