• Обявление

    До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура - София”