Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции:

Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”;

Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване и изграждане на компютърни мрежи”.

Тръжна документация

Други документи

Съобщение за отваряне на ценови предложения / PDF файл / 51.4 KB / (публ. 13 Окт. 2016)
Протокол № 1 / PDF файл / 1013.3 KB / (публ. 21 Окт. 2016)
Протокол № 2 / PDF файл / 265.1 KB / (публ. 21 Окт. 2016)

Други документи

Протокол № 3 / PDF файл / 415.6 KB / (публ. 21 Окт. 2016)

Други документи

Доклад от работата на комисията / PDF файл / 1.5 MB / (публ. 21 Окт. 2016)
Решение за определяне на изпълнител / PDF файл / 358.9 KB / (публ. 21 Окт. 2016)
Обявление за възложена поръчка / PDF файл / 2.8 MB / (публ. 1 Дек. 2016)
Обявление за възложена поръчка - линк към РОП / (публ. 1 Дек. 2016)
Договор № 122 от 22.11.2016г. / PDF файл / 1.4 MB / (публ. 1 Дек. 2016)
Договор № 123 от 22.11.2016г. / PDF файл / 1.7 MB / (публ. 1 Дек. 2016)
Анекс № 1 от 02.12.2016 г. към Договор № 122 от 22.11.2016г. / PDF файл / 1.0 MB / (публ. 2 Дек. 2016)