Военно-окръжна прокуратура – София обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Прокурорски помощник” в Специализирана администрация, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ
 • Военно-окръжна прокуратура – София обявява резултатите от проведен конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник” в Специализирана администрация

  Военно-окръжна прокуратура – София обявява резултатите от проведен конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник” в Специализирана администрация

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 16.01.2017 година на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-08-659/23.11.2016г. на административния ръководител – военно-окръжен прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник” в Специализирана администрация на ВОП-София,

  Конкурсната комисия РЕШИ: КЛАСИРА кандидатите за длъжността „прокурорски помощник” в Специализирана администрация, както следва:

  1. Светлана Николова Златанова с оценка 5,97

  2. Елена Иванова Андреева с оценка 5,73

  3. Лора Пламенова Карапанчева с оценка 5,40

  4. Нина Ангелова Стоянова с оценка 5,33 5. Марина Миткова Рашкова с оценка 5,30

  6. Георги Огнянов Малчев с оценка 5,13

  7. Александра Захариева Христова с оценка 5,10

  8. Найден Стоянов Стоянов с оценка 4,87

  9. Елена Георгиева Златинова с оценка 4,67

  10. Яни Михайлов Михайлов с оценка 4,60

  11. Димитър Константинов Костов с оценка 4,57

  12. Деляна Гошева Иванова с оценка 4,23

  13. Радина Христова Талева с оценка 3,95

  14. Данаил Цанев Ангелов с оценка 3,90

  15. Ивайло Емилов Петров с оценка 3,80

  16. Благовеста Ангелова Ламбрева с оценка 3,73

  17. Мария Петьова Тодорова с оценка 3,70

  18. Радослав Илиянов Спасов с оценка 3,63

  19. Маргарита Иванова Иванова с оценка 3,24

  20. Мартин Георгиев Караилиев с оценка 3,00

  Със заповед № РД-08-24/17.01.2017 година на административния ръководител на ВОП-София за спечелил конкурса, обявен със заповед № РД-08-648/16.11.2016г. е определен кандидата:

  СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ЗЛАТАНОВА с оценка 5,97.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

  Във връзка с жалба вх. № 2157/27.12.2016г. от Димитър Венелинов Николаев от гр. София, срещу решение по протокол № 1 на комисията назначена със заповед № РД-08-659/23.11.2016г. на административния ръководител – военно-окръжен прокурор на ВОП-София за недопускане до участие във втория етап на конкурса за заемане на 1 щ.бр. за съдебен служител на длъжност „прокурорски помощник“ в Специализирана администрация на ВОП-София, обявен със заповед № РД-08-648/16.11.2016 година. За Административния ръководител – Военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София /съгласно заповед № РД-05-755/23.12.2016г./ , с решение от 27.12.2016 година,

  НЕ ДОПУСКА

  Димитър Венелинов Николаев от гр. София до участие във втория етап от конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник“ в Специализирана администрация на Военно-окръжна прокуратура – София.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

  Във връзка с жалба вх. № 2145/23.12.2016г. от Димитър Иванов Янакиев от гр.Варна, срещу решение по протокол № 1 на комисията назначена със заповед № РД-08-659/23.11.2016г. на административния ръководител – военно-окръжен прокурор на ВОП-София за недопускане до участие във втория етап на конкурса за заемане на 1 щ.бр. за съдебен служител на длъжност „прокурорски помощник“ в Специализирана администрация на ВОП-София, обявен със заповед № РД-08-648/16.11.2016 година. За Административния ръководител – Военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София /съгласно заповед № РД-05-755/23.12.2016г./ , с решение от 27.12.2016 година,

  НЕ ДОПУСКА

  Димитър Иванов Янакиев от гр. Варна до участие във втория етап от конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник“ в Специализирана администрация на Военно-окръжна прокуратура – София.

 • Съобщение

  СЪОБЩЕНИЕ:

  Във връзка с жалба вх. № 2106/21.12.2016 г. от Радослав Илиянов Спасов, срещу решение по протокол № 1 на комисията назначена със заповед № РД-08-659/23.11.2016 г. на административния ръководител на ВОП-София, за недопускане до участие във втория етап на конкурса за заемане на 1 щ.бр. за съдебен служител на длъжност „Прокурорски помощник“ в Специализирана администрация на ВОП-София, обявен със заповед № РД-08-648/16.11.2016 г.,

  Административния ръководител - Военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София, с решение от 22.12.2016 година,

   

  ДОПУСКА

   

  Радослав Илиянов Спасов от с.Маджаре, общ. Самоков, обл.Софийска до участие във втория етап от конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана администрация на Военно-окръжна прокуратура – София, който ще се проведе на 16.01.2017 г. от 10.00 часа в сградата на ВОП-София, - гр.София, ул.“Позитано“ № 24а.

 • Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап на конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“

  Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап на конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана администрация на Военно-окръжна прокуратура - София

   

  С решение по протокол № 1 от 20.12.2016 г. конкурсната комисия определена със Заповед № РД – 08 - 659/23.11.2016 г. на Административния ръководител – Военно-окръжен прокурор на ВОП - София, на основание чл.97 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, допуска до участие във втори етап на конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник”, следните кандидати:

   

  1. Ивайло Емилов Петров - 1888/24.11.2016 г.

  2. Данаил Цанев Ангелов - 1917/30.11.2016 г.

  3. Марина Миткова Рашкова - 1918/30.11.2016 г.

  4. Светлана Николова Златанова - 1921/30.11.2016 г.

  5. Яни Михайлов Михайлов - 1938/02.12.2016 г.

  6. Нина Ангелова Стоянова - 1981/08.12.2016 г.

  7. Александра Захариева Христова - 1986/08.12.2016 г.

  8. Мария Петьова Тодорова - 1992/09.12.2016 г.

  9. Елена Георгиева Златинова - 1995/12.12.2016 г.

  10. Благовеста Ангелова Ламбрева - 2005/13.12.2016 г.

  11. Маргарита Иванова Иванова - 2010/13.12.2016 г.

  12. Найден Стоянов Стоянов - 2016/13.12.2016 г.

  13. Мартин Георгиев Караилиев - 2020/14.12.2016 г.

  14. Димитър Константинов Костов - 2049/16.12.2016 г.

  15. Диана Кирилова Димитрова - 2048/16.12.2016 г.

  16. Лора Пламенова Карапанчева - 2051/16.12.2016 г.

  17. Георги Огнянов Малчев - 2052/16.12.2016 г.

  18. Елена Иванова Андреева - 2053/16.12.2016 г.

  19. Деляна Гошева Иванова - 2073/19.12.2016 г.

  20. Радина Христова Талева - 2071/19.12.2016 г.

   

  Втори етап на конкурса ще се проведе чрез събеседване с допуснатите кандидати на 16.01.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Военно-окръжна прокуратура – София, ул.”Позитано” № 24а, ет.1, ст.1, във връзка с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорски помощник, професионална мотивация за работа в ПРБ, познаване на Правилника за администрацията на ПРБ, Закона за съдебната власт, Етичния кодекс на съдебните служители, комуникативни умения, релевантен опит относим към изискванията за длъжността.

  Кандидатите следва да представят документ за самоличност преди провеждане на събеседването.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие във втори етап на конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“

  Списък на недопуснатите кандидати до участие във втори етап на конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана администрация на Военно-окръжна прокуратура - София

  С решение по протокол № 1 от 20.12.2016 г. конкурсната комисия определена със Заповед № РД – 08 - 659/23.11.2016г. на Административния ръководител – Военно-окръжен прокурор на ВОП - София, на основание чл.97 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, не допуска до участие във втори етап на конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник”, следните кандидати:

   

  1. Петя Георгиева Попова - 2018/14.12.2016 г.

  2. Димитър Иванов Янакиев - 2014/13.12.2016 г.

  3. - Димитър Венелинов Николаев - 2007/13.12.2016 г.

  4. Радослав Илиянов Спасов - 1973/07.12.2016 г.

   

  поради следните съображения: липса на представен документ удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност.ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС за заемане на 1 щ.бр. за съдебен служител на длъжност „прокурорски помощник” в Специализирана администрация, при условията на чл.67, ал.1,т.1 от КТ.

 

Описание на длъжността:

Прокурорският помощник подпомага  прокурорите в тяхната работа; изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти на вътрешни актове

Изисквания към кандидатите:  Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Общи изисквания съгласно чл.91 и чл.92, ал.1 от ПАПРБ:

- да са български граждани;

- да са навършили пълнолетие;

- да не са поставени под запрещение;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;

- да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, ПАПРБ, в Класификатора на длъжностите в администрацията по чл.341 ал.1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика;

- да отговарят на изискванията на чл.107а, ал.1 от КТ

Специфични изисквания съгласно чл.162 от ЗСВ:

- да притежават само българско гражданство;

- да имат завършено висше образование по специалността „Право“;

- да са преминали стажа, определен от ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност;

- да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;

- да не страдат от психическо заболяване.

Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност – MS Office, работа с правно-информационни системи;

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе от комисия назначена със заповед на административния ръководител на ВОП-София, на два етапа: Първи етап / по документи / - разглеждане на постъпилите заявления и приложените документи и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията; изготвяне на списъци с допуснатите и недопуснати кандидати.

Втори етап  /събеседване с допуснатите до конкурс кандидати и оценяване/ - Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси във връзка с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорския помощник (чл.246а, ал.2 от ЗСВ и чл.65, ал.4 от  ПАПРБ);  професионална мотивация за работа в ПРБ; познаване на Правилника за администрацията на ПРБ, Закона за съдебната власт, Етичният кодекс на съдебните служители; комуникативни умения; релевантен опит относим към изискванията за длъжността;

Събеседването с кандидатите ще се проведе по възходящ ред на входящият номер на заявлението за участие в конкурса.

Въз основа на събеседването кандидатите ще бъдат оценявани с оценки по шестобалната система (от 2 до 6) с точност до 0,50, като 6 е най-високата оценка. Комисията ще постави оценка във формуляр, като крайната оценка се получава като средноаритметичен резултат от оценките на всеки член на комисията по всеки от показателите за оценка. Въз основа на полученият резултат при вторият етап на конкурса, комисията ще класира кандидатите, съобразно получения от тях резултат, като за спечелил конкурса ще се счита кандидата получил най-висок резултат и класиран на първо място. Спечелилият конкурса кандидат ще бъде поканен за сключване на трудов договор при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

При липса на подадени заявления или на допуснати кандидати ще бъде прекратена конкурсната процедура. При допускане на един кандидат конкурс ще бъде проведен.

Необходими документи за участие в конкурса:

-   писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст);

- автобиография подписана от кандидата;

- заверени преписи /копия/ от: документ за придобита образователно - квалификационна степен „магистър“ по специалността „право“;

- документ за придобита юридическа правоспособност(да се представи оригинал за сравняване);

- заверени преписи /копия/ от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит (да се представи оригинал за сравняване);

-  свидетелство за съдимост издадено за участие в конкурс по ЗСВ за съдебни служители;

-  справка от НСлС, че срещу кандидата няма образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения;

-  медицинско свидетелство за работа;

-  медицинско свидетелство, че лицето не страда от психическо заболяване;

-  декларация от кандидата по чл.95, ал.2, т.1 от ПАПРБ (получава се от административния секретар на ВОП-София);

-  декларация от кандидата по чл.95, ал.2, т.2 от ПАПРБ (получава се от административния секретар на ВОП-София).

Място и срок  на подаване на документите за участие в конкурса

Документи за участие в конкурса се подават в срок от един месец считано от датата следваща датата на публикуване на обявата.

Адрес за получаване на декларациите по чл. 95, ал.2, т.1 и т.2 от ПАПРБ и подаване на документите за участие в конкурса(лично или чрез пълномощник):гр.София, ул.”Позитано”№ 24а.

Всички кандидати могат да се запознаят предварително с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност при подаване на документите.

Място за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Таблото на партера на сградата на Военно-окръжна прокуратура – София /непосредствено след входа за граждани/, интернет-страниците на ПРБ - http://www.prb.bg/bg/  и на ВОП-София - http://prb.bg/vopsofia/bg/

За справки тел. 02/9216061 и 02/9216063.

Обявата е публикувана във в.“Сега“ бр.263/17.11.2016г. и на http://www.rabota.bg