УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ “ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността “Работник, поддръжка сгради” в Учебна база „Цигов чарк“, звено „Техническо обслужване“

УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

“ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК

 

    НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността “Работник, поддръжка сгради” в Учебна база „Цигов чарк“, звено „Техническо обслужване“.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

За „Работник, поддръжка сгради“ се назначава лице, което:

 

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишавано по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ;

7. образование – средно/средно специално;

8. притежава професионална квалификация в областта на строително – ремонтните дейности; 

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

 

За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит. 

 

Описание на длъжността:

1.   Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;

2.   Анализира причините за аварии и повреди, като предлага мерки за предотвратяването им;

3.   Следи за състоянието на сградите и помещенията на учебна база, като при възникнала необходимост за ремонт или аварийна ситуация информира младши специалист – експлоатация на сградния фонд и ръководител учебен център;

4.   Извършва необходимите строително-ремонтни работи по поддръжка на сградите и помещенията;

5.   Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; 

6.   Участва и съдейства при провеждане на ремонтни работи по сградния фонд, съоръженията и междусградните пространства, като дава указания относно състоянието на същите, с цел избягване на повреди;

7.   Прави заявки за необходимите материали и консумативи необходими за поддръжка на сградния фонд и отчита вложените в ремонта резервни части, материали и консумативи;

8.   Локализира и отстранява възникнали повреди; 

9. При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването и;

10. Отстранява възникнали повреди по В и К, ел.техника , осветление и други описани в дневника за текущи ремонти;

11. Уведомява младши специалист – експлоатация на сградния фонд и ръководител учебен център при невъзможност самостоятелно да отстрани възникналата повреда;

12. Уведомява при констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на магистрати и съдебни служители и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби – младши специалист – експлоатация на сградния фонд и ръководител учебен център; 

13. Грижи се за поддържане на района в базата – тревните площи, алеи, административни сгради и др./коси, полива, почиства и поддържа тревните площи и градинките/. През зимния сезон снегопочиства района;

14. Запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при и/или по повод служебната му дейност;

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

 

Необходими документи:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

 

Към заявлението се прилагат :

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишаван от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверен препис от диплома за завършено образование;

4. медицинско свидетелство за започване на работа;

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит/при наличие на такива/;

6. заверен препис от документ за професионална квалификация в областта на строително – ремонтни дейности;

7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

    

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

 

Декларация по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в процедурата по подбора. 

 

Място на подаване на документите:

Учебна база “Цигов чарк”, гр. Батак, с адрес: гр.Батак, Учебна база „Цигов чарк”.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

Допуснатите до събеседване  кандидати се оценяват по следните показатели:

·         познаване нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.