СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализирана прокуратура
 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА, МЯСТО НА РАБОТА – ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-150/31.01.2020 г. НА

  ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

   

  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-36/08.05.2020 г. на главния прокурор на РБ, за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – Специализираната прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност) – 1 щатна бройка, с решение по Протокол № 1/11.05.2020 г.

  РЕШИ:

  1.  Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализираната прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност) – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ:

  -       Дамян Георгиев Георгиев, адм. № 348/27.04.2020 г. по описа на Специализираната прокуратура 

  2.  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализираната прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност) – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ:

  Цанко Лазаров Марков, адм. № 261/09.03.2020 г. по описа на Специализираната прокуратура

  Мотиви за недопускането:

  Съгласно предоставената кадрова справка с рег. № 196р-1089/06.03.2020 г. на НИК МВР, кандидатът има трудов стаж и професионален опит в областта на „ДНК-анализи“, които приспадат към клас „Съдебномедицински експертизи“, съгласно приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

  Кандидатът не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в раздел I, т. 1 от специфичните изисквания на Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ, а именно: не е вписан и не отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Криминалистични експертизи”.

  3.  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализираната прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност) – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ:

  -       Силвия Иванова Славкова, адм. № 278/20.03.2020 г. по описа на Специализираната прокуратура

  Мотиви за недопускането:

  Кандидатът е предоставил Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“, регистрационен № 6343/15.03.2019 г., серия МГУ–2019, у.и. № 290743 на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, за завършена специалност „Биотехнология“. Притежаването на висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионално направление „Биотехнология“ не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в раздел I, т. 8 на Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ.

  Съгласно предоставената кадрова справка с рег. № 513р-23260/19.03.2020 г. на СДВР, кандидатът има трудов стаж и професионален опит на длъжност „младши експерт“ (ЕКД) и не притежава професионален опит в областта на изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години и не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в раздел I, т. 1 от специфичните изисквания на Заповед
  № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ.

  Кандидатът не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в раздел I, т. 8 и раздел I, т. 1 от специфичните изисквания на Заповед
  № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ, а именно: няма завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в изискваните за заемане на длъжността професионални направления; не е вписан и не отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Криминалистични експертизи”.

  Провеждането на писмения тест и събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.06.2020 г., от 09:30ч., в сградата на Следствения отдел на Специализираната прокуратура с адрес:  гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, Блок 1В, ет. 3, кабинет 311.

 • СЪОБЩЕНИЕ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“

  В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА, МЯСТО НА РАБОТА – ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НАЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ) – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи от кандидатите за участие в конкурса ще бъде удължен до 30.04.2020 г.

   ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

гр. София, ул. „Черковна“ № 90
 
 

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализирана прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност).

Конкурсът да се оповести с обявление в централен или местен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпно място - таблото на входната врата на сградата на СП с адрес: гр.София, ул.“Черковна“ № 90, както и на интернет страниците на ПРБ и СП – www.prb.bg. и www.prb.bg/bg/sp/.

 

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

2. е навършило пълнолетие.

3. не е поставено под запрещение.

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в областта на: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана.

8. професионално направление: филология; право; физически науки; химически науки; биологически науки; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; материали и материалознание; архитектура, строителство и геодезия; металургия; химични технологии; общо инженерство; национална сигурност; военно дело.

9. трудов стаж: 5 години.

10. професионален опит: в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години.

Специфични изисквания:

1.  Да е вписан или да отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Криминалистични експертизи”.

2.  Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Допълнителни изисквания:

С предимство ще бъдат кандидатите, притежаващи професионална насоченост в областта на графическото и техническо изследване на документи.

II. Описание на длъжността:

1. Анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства.

2.Участва като вещо лице или специалист – технически помощник в извършване на огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК; заснема с фото- и видеокамера; изземва веществени доказателства.

3.  Извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по досъдебни производства и съдейства на следователите при назначаване на експертизи.

4.  Изготвя експертизи и/или експертни справки в областта на криминалистиката в съответствие с квалификацията и специалната си подготовка.

5.  Явява се при призоваване в съдебни заседания за защита на експертните си заключения по експертизи, изготвени във връзка с изпълнение на служебните си задължения.

6.  Обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването.

7.  При необходимост, извършва проверка в съответните информационните фондове във връзка с изготвяне на експертизи (експертни справки) по конкретни досъдебни производства или действия по разследването, при спазване на определения от директора на Националната следствена служба ред.

8.  По разпореждане на директора на НСлС, административния ръководител на Специализираната прокуратура, завеждащия следствен отдел при Специализираната прокуратура и началник отдел „Криминалистика“ в НСлС, оказва експертна и/или методическа помощ на следователите на следователите от следствения отдел при Специализираната прокуратура и при необходимост на следователите от следствените отдели при окръжните прокуратури по конкретни разследвания.

9.  Съхранява и въвежда данни в следните дневници и регистри:

-       регистри за издадените справки от съответните информационни фондове;

-       регистър на изготвените експертизи/експертни справки;

-       регистър за посетените местопроизшествия и др.

10.  Поддържа и обезпечава мобилния център за разследване, разпределен на Специализирана прокуратура.

11.  Изготвя справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.

12.  Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед неговата ефективност и оптимизация.

13.  Изготвя заявки за апаратура, консумативи и техническите средства, с които работи.

14.  Поддържа в изправност и правилно използва поверената му техника.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.  декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност.

2.  заверени преписи от документи за завършено висше образование.

3.  заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (за удостоверяване на професионалния опит кандидатите да приложат заверени преписи от длъжностни характеристики; кандидатите - служители на МВР, да приложат оригинал на кадрова справка).

4.  копие от Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, за 2018 г., в който е включен кандидата, разпечатано от ДВ (ако кандидатът е включен в такъв).

5.  медицинско свидетелство за работа.

6.  автобиография.

7.  други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Специализирана прокуратура с адрес: гр. София, ул. “Черковна“ № 90, партер в сградата на СП, гише 08, Регистратурата на Специализираната прокуратура.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността.

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса;

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им;

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на посоченото общодостъпно място, както и на интернет страниците на ПРБ и СП - www.prb.bg и www.prb.bg/bg/sp/.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа.

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        писмен тест и събеседване по въпроси от областта на криминалистиката;

·        релевантен опит, относим към изискванията за длъжността;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страниците на ПРБ и СП – www.prb.bg и www.prb.bg/bg/sp/ и на общодостъпно място - таблото на входната врата на сградата на СП с адрес: гр.София, ул.“Черковна“ № 90.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.