СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 4 /четири/ щатни бройки за длъжността „прокурорски помощник” в Специализирана прокуратура, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА – 4 /ЧЕТИРИ/ ЩАТНИ БРОЙКИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.67 ал.1, т.1 ОТ КТ

     ОБЯВЛЕНИЕ

   

           ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА – 4  /ЧЕТИРИ/ ЩАТНИ БРОЙКИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.67 ал.1, т.1 ОТ КТ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-326/31.07.2019 г. НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

   

           На основание Протокол от заседание, проведено на 02.10.2019 г., на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-09-034/29.08.2019 г., допълнена със Заповед № РД-09-039/24.09.2019 г. на Административния ръководител на Специализирана прокуратура, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура – 4 /четири/ щатни бройки , при условията на чл.67 ал.1 т.1 от КТ.

   

  На проведените събеседвания на 25.09.2019г., 26.09.2019г., 27.09.2019г., 01.10.2019г. и 02.10.2019г. не се явиха следните кандидати, подали заявление за участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура, както следва:

   

  1.      ЦВЕТОМИРА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА;

  2.      ДИЯНА МЕТОДИЕВА РАНГЕЛОВА;

  3.      АДЕЛИНА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА;

  4.      ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА БУКОВАНСКА;

  5.      ГЕРГАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА;

  6.      ВИКТОР ПАВЛИПОВ РУСЕВ;

  7.      ДИЛЯН ОГНЕМИРОВ ДИМИТРОВ;

  8.      ХРИСТИНКА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА;

  9.      КАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ДЕРЕКОВА;

  10.    ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА;

  11.    АНТОНИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА;

  12.    ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ХИЧОВСКИ;

  13.    КРАСИМИРА БОЖИДАРОВА ГУЩЕРОВА;

  14.    ПОЛИНА МАЛИНОВА ПЕТРОВА;

  15.    МАРИО ИВАНОВ МИТЕВ;

  16.    ЕВГЕНИЯ РУМЕНОВА МИТРЕВА;

  17.    ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ;

  18.    МИХАИЛ ДРАГОМИРОВ ДРАГНЕВ;

  19.    ТАТЯНА БОЯНОВА БАЛЕВСКА;

  20.    ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА;

  21.    МАРИЯНА МАНОЛОВА СЕРГИЕВА

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати, съгласно обявените показатели:

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

                 1. КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура – 4 /четири/ щатни бройки, както следва:

   

  1.                              ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЕВ - I място

  2.                              АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА ДУХЛАКОВА - II място

  3.                              ДАНЧО ЗЛАТКОВ ТОДОРОВ - III място

  4.                              АСЯ СТЕФАНОВА СТОЕВА - IV място

  5.                              АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ПЕНКОВА - V място

  6.                              МАРТИН САШОВ ХРИСТОВ - VI място

  7.                              КРУМ БОРИСОВ ГЕЧЕВ - VII място

  8.                              НЕДА ЙОРДАНОВА КАЦАРСКА - VIII място

  9.                              ХРИСТО МИЛЕНОВ МАРКОВ - IX място

  10.                            АНТОНИНА ДАНИЕЛОВА ЯКИМОВА - X място

  11.                            КРИСТИАНА СТОЯНОВА ДОБРЕВА - XI място

  12.                             ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ КОДЖАНИКОЛОВ - XII място

  13.                             БОЖИДАР ИВАНОВ СТАЕВСКИ - XIII място

  14.                             ХРИСТИАНА КИРИЛОВА КЕРАНОВА - XIV място

  15.                             КАТЕРИНА СТАНИМИРОВА ГЕШЕВА - XV място

  16.                             ПЕТЪР ТОДОРОВ АНГЕЛОВ - XVI място

  17.                             ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - XVII място

  18.                             ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТОДОРОВ - XVIII място

  19.                             БЕТИНА БОГДАНОВА БОШНАКОВА - XIX място

  20.                             ПЛАМЕНА ПЕТЕВА НИКОЛОВА - XX място

  21.                              ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА - XXI място

  22.                              КАТЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА - XXII място

  23.                              ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ИГНАТОВ - XXIII място

  24.                              ЕНЧО ТАНКОВ ГЕНОВ - XXIV място

  25.                              БОЖИДАР ЛЪЧЕЗАРОВ АНГЕЛОВ - XXV място

  26.                              ВАСИЛ ЯНКОВ ФАРЛАЛИЕВ - XXVI място

  27.                              МАРИНЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА - XXVII място

  28.                              АТАНАС ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ -XXIX място

  29.                              АЛЕКСАНДРА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА - XXX място

  30.                               АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА АЛЕКСИЕВА - XXXI място

  31.                               БОЖИДАР РОМАНОВ КИРИЛОВ - XXXII място

  32.                               ДИАНА ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА - XXXIII място

  33.                               АНГЕЛ РАДОСЛАВОВ НИКОЛОВ - XXXIV място

  34.                               ГАЛЯ СВЕТОСЛАВОВА ГОГОВА - XXXV място

  35.                               ЛИДИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЕНЕВА-СТОИЛОВА - XXXVI място

  36.                               ПРЕСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГАЗДОВ - XXXVII място

   

        2. НЕ КЛАСИРА за длъжността „прокурорски помощник“ в Специализирана прокуратура - 4 щатни бройки, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

   

  1.                               ДЕЯН ВАЛЕРИЕВ ПЕНКОВ;

  2.                               ДИМАНА СЛАВОВА БОЯРОВА;

  3.                               СИМОНА ЛЮБОМИРОВА ЛАЗАРОВА - РАДЕВА;

  4.                               ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СПАСОВА

  5.                               ДИАНА СТОЙНЕВА НИКОЛОВА

  6.                               КАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СТАНЧЕВА

  7.                               ЯВОР ЦЕКОВ ЗАХАРИЕВ

  8.                               КАТЯ ХРИСТОВА МАРАШЛИЕВА

  9.                               ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ БАЛДЖИЕВ

  10.                              СТЕФКА ВЕЛИНОВА ЧЕЛЕБИЕВА

  11.                              АТАНАС МИТКОВ КОНСТАНТИНОВ

  12.                              СТОЙЧО ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ

  13.                              ХРИСТИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ХРИСТОВ

  14.                              НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

  15.                              РАДОСВЕТА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

  16.                              МИТКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

  17.                              ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

  18.                              ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА

  19.                              АТАНАС РОСЕНОВ РАХНЕВ

  20.                              НИКОЛА АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

  21.                               МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ШУПЛИНКОВА

  22.                               АСЯ ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА

  23.                               ИРИНА КИРИЛОВА БОШИКЬОВА

  24.                               АНТОНИНА ЕВГЕНИЕВА АНГЕЛОВА

  25.                               БИСЕРКА ТОДОРОВА РОМОРУЗОВА

  26.                              НАТАЛИЯ ТОТКОВА ТОДОРОВА-ТОНКОВА

  27.                              ЛЮБОМИР ЦВЕТОСЛАВОВ ПОПОВ

  28.                              ПЕТЯ ЗАХАРИЕВА ХРИСТОВА

  29.                             МИХАЕЛА ВЛАДКОВА РАЛЧЕВА

  30.                            ИЛИЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

  31.                            ВИВИАН ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

  32.                           ГЕОРГИ КРАСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

  33.                          ЙОАНА РОМАНОВА ЖИЛАНОВА

  34.                         ИЛИНА ЛЮБОМИРОВА ГАЧЕВА

  35.                         ИЗАБЕЛ МАРСЕЛОВА АНГЕЛОВА

  36.                         ВЕНЕТА РАДОСТИНОВА МЛАДЕНОВА

  37.                        ЕЛЕНА ЗЛАТЕВА ХАЙДУШКА

  38.                        РЕНИ СТЕФАНОВА СТОЕВА



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

гр.София, ул. „Черковна“ № 90


ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 4 /четири/ щатни бройки за длъжността „прокурорски помощник” в Специализирана прокуратура, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е само български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ;

8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества;

10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Допълнителни изисквания:

1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет, работа с правно-информационни системи;

Описание на длъжностите:

         1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;

         2.  Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;

         3. Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали при възлагане от прокурор;

         4. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;

         5. Изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси;

         6. Участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове и на годишния отчетен доклад;

         7. Следи актуалните изменения в нормативната база на съдебната практика, на законодателството на Република България и ЕС, на ВКС и ЕСПЧ;

         8. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.     Декларация от кандидата, че е само български гражданин;

2.       Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Медицинско свидетелство за работа; 

6. Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на Специализирана прокуратура, находяща се в сградата на Специализирана прокуратурата с адрес: гр.София, ул. „Черковна“ № 90, Партер, гише 08.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място – таблото на входната врата на сградата на ул. „Черковна” № 90, както и на интернет страницата на Специализирана прокуратура https://www.prb.bg/bg/sp,  www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·                    познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

·                    познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·                    професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.

Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на административния ръководител на Специализирана прокуратура протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страниците на СП и ПРБ – www.prb.bg/bg/sp/ и www.prb.bg и на общодостъпно място - таблото на входната врата на сградата на СП с адрес: гр.София, ул.“Черковна“ № 90.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.