СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „системен администратор“ в Специализирана прокуратура при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда
 • СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“ – 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ПО ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

   

   
  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“  – 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ПО ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

  В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-36/29.08.2019 г. на административния ръководител на Специализирана прокуратура, с решение по Протокол № 3/27.09.2019 г. реши:

   

  След проведеното събеседване, комисията постави крайна средноаритметична оценка на всеки един от кандидатите с поредни номера от № 1 до № 4, предвид  резултата от проведеното оценяване при събеседването, по реда на представянето им и КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за заемане на длъжността „системен администратор“ за 2 щатни бройки по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда в Специализирана прокуратура, както следва:

   

  1.     Калоян Недялков Стоянов – I място;

  2.     Любомир Неделчов Михайлов – II място;

  3.     Иван Георгиев Цолов – III място.

   

  НЕ КЛАСИРА Йордан Георгиев Аризанов, поради получена оценка по-ниска от 4,50.

   

   

           Настоящият списък да бъде публикуван на интернет страниците на ПРБ и Специализирана прокуратура и да бъде поставен на определеното общодостъпно място за обявяване на съобщенията във връзка с конкурса.ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

гр.София, ул. „Черковна“ № 90


ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „системен администратор“ в Специализирана прокуратура при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

Конкурсът да се оповести с обявление в централен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпно място - таблото на входната врата на сградата на ул. „Черковна“ № 90, на интернет страницата на Специализирана прокуратура – https://www.prb.bg/bg/sp, www.prb.bg, както и на специализирания сайт за работа – www.jobs.bg.

I.    Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

8. образование – висше – бакалавър в областта на електрониката, информационните или комуникационнте технологии, информатика, физика, математика, технически науки, стопанско управление;

9. трудов стаж: 3 години в областта на компютърните технологии;

Специфични изисквания:

1. познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността;

2. опит в работа с приложен софтуер, инсталиране на MS Windows, офис приложения: MS Office 2000, Networking, ТСЗ /IР базирани мрежи/;

II. Описание на длъжността:

1. Отговаря за програмното обезпечаване и техническото състояние на компютърната техника в Специализирана прокуратура;

2. Участва в интегрирането на информационните системи на прокуратурата в информационните системи на други ведомства;

3. Обучава магистратите и съдебните служители при работа с компютърна техника и програмни продукти и ги подпомага  при възникване на проблеми със софтуера;

4. Подпомага административния ръководител и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;

5.  Инсталира локални мрежови принтери и периферни устройства;

6.  Конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други;

7. Следи за техническата изправност на компютърната техника и прави предложения за периодично за периодично технологично обновяване;

8. Работи със сервизите по отношение на обслужването на неизправната гаранционна и извънгаранционна техника;

9. Предприема  мерки и отговаря за надеждната защита на компютърната мрежа и електронната информация срещу неразрешен достъп и антивирусна защита.

10. Изпълнява и други задачи, възложени от административния ръководител, неговите заместници и съдебния администратор, свързани с изпълнение на длъжността;

III. Необходими документи за участие в конкурс:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ дата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. Заверен препис от документ за  висше образование – бакалавър в областта на електрониката, информационните или комуникационните технологии, информатика, физика, математика, технически науки, стопанско управление;

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. Медицинско свидетелство за работа;

5. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

6. Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл.92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратурата на Специализирана прокуратура, находяща се в сградата на Специализирана прокуратура с адрес: гр.София, ул.“Черковна“  № 90 , партер, гише 08.

IV. Процедура/Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснати и недопуснати кандидати.

- в списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни, след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място - таблото на входната врата на сградата на ул. „Черковна“ № 90, на интернет страницата на Специализирана прокуратура – https://www.prb.bg/bg/sp, www.prb.bg

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатия кандидат е само един;

Допуснатите до конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

- познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

- познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България;

- професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат.

 Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4,50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на административния ръководител на Специализирана прокуратура протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страниците на СП и ПРБ – www.prb.bg/bg/sp/ и www.prb.bg и на общодостъпно място - таблото на входната врата на сградата на СП с адрес: гр.София, ул.“Черковна“ № 90.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.