СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “Съдебен администратор“ в Специализирана прокуратура, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“

  СЪОБЩЕНИЕ
   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“

  ПРИ  СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  Срокът за подаване на документи от кандидатите за участие по обявения на 11.03.2020г. конкурс за длъжността „съдебен администратор“ при Специализирана прокуратура, съгласно заповед № РД-08-305/09.03.2020г. на административния ръководител на Специализирана прокуратура, се удължава с 28 /двадесет и осем/ дни от дата за отмяна на извънредното положение в страната

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“

  СЪОБЩЕНИЕ
   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“

  ПРИ  СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА

   

  Във връзка с решение на Народното събрание относно обявено  извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода от 13.03.2020г. до 13.04.2020г. и разрастващата се пандемия от  COVID-19, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи от кандидатите за участие в конкурса ще бъде удължен до 30.04.2020 г.ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

гр. София, ул. „Черковна“ № 90
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “Съдебен администратор“ в Специализирана прокуратура, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

I. Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1.е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.е навършило пълнолетие;

3.не е поставено под запрещение;

4.не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7.образование: завършено висше юридическо, икономическо образование или лицето да е придобило специалност "Публична администрация" с образователно-квалификационна степен "магистър".

8.трудов стаж: не по-малко от 8 години, от които поне 5 години в органите на съдебната система.

9.притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1.  Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността която заема:

- Закона за съдебната власт и подзаконовите нормативни документи по неговото прилагане;

- НК; НПК; ЗМВР; ЗСРС; ЗЗКИ; ППЗЗКИ;

- Кодекса на труда;

- Вътрешните документи, регламентиращи дейността на ПРБ;

2. Компютърна грамотност: MS Office, Internet;

II. Описание на длъжността:

1. Планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители в Специализирана прокуратура;

2. Отговаря за управлението на административната дейност в Специализирана прокуратура;

3. Осигурява организационната връзка между административния ръководител, неговите заместници, прокурорите, следователите и съдебните служители;

4. Организира разпределението на дейностите между отделните служби и съдебни служители;

5. Създава условия за ефективна работа на съдебните служители;

6. Съставя актове в изпълнение на чл.72 от ПАПРБ;

7. Организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите в случаите, предвидени в Закона за съдебната власт и ПАПРБ;

8. Организира обучението и повишаването на квалификацията на съдебните служители;

9. Осъществява контрол за спазването на трудовата дисциплина;

10. Планира и съгласува времето за ползване на платен отпуск от съдебните служители и организира заместването им;

11. Участва в атестирането на служителите и предлага промени в ранговете и трудовото им възнаграждение;

12. Предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания;

13. Планира и организира чрез съответните звена в прокуратурата снабдяването и материалното обезпечаване на работата;

14. Изготвя проекти на актове, свързани с функционалните задължения на длъжността;

15. Изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси; Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали;

16. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;

III. Необходими документи за участие в конкурс:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ дата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2.заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.;

3.заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4.медицинско свидетелство за работа;

5.медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

6.автобиография;                 

7.други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл.92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратурата на Специализирана прокуратура, находяща се в сградата на Специализирана прокуратура с адрес: гр.София, ул.“Черковна“  № 90, партер, гише 08, заявление и декларация по т.1 се предоставят на гише.

 

IV. Процедура/Конкурсна комисия:

1.Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността;

2.Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3.Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснати и недопуснати кандидати.

-в списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

-в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

-списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни, след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място – таблото на входната врата на сградата на Специализирана прокуратура, ул.Черковна № 90 и на официалните интернет страници  на ПРБ и СП – www.prb.bg и www.prb.bg/bg/sp/.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатия кандидат е само един;

Допуснатите до конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

-познаване на нормативната уредба,регламентираща дейност;

-познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратурата на република България;

-професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат;

 Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4,50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на административния ръководител на Специализирана прокуратура протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс и на официалните интернет страници  на ПРБ и СП – www.prb.bg и www.prb.bg/bg/sp/ и на общодостъпно място – таблото на входната врата на сградата на СП с адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 90.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.