Сoфийска градска прокуратура обявява конкурс за длъжността „Прокурорски помощник" - една щатна бройка

I. Общи изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на изискванията по чл. 107а, ал. 1 от КТ;

За заемането на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. има висше образование по специалността „Право“;

2. е преминало стажа, определен в чл. 294 от ЗСВ, и е придобило юридическа правоспособност;

3. притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

4. не страда от психическо заболяване.

Допълнителни изисквания:

Кандидатът да е лице, което притежава:

1. компютърна грамотност – MS Office /WORD, EXCEL/, Internet;

2. умения за работа с правно–информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.;

3. организираност и експедитивност;

4. умения за работа в екип и комуникативност.

II. Описание на длъжността:

1. Подготвя проекти на отговори на писма, сигнали и др., за които се изискват правни знания;

2. Подготвя становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и обобщаване на правната доктрина и съдебната практика;

3. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;

4. Извършва проучвания по възложени преписки;

5. Изпълнява и други задачи, за които се изискват правни знания, след възлагане от градския прокурор и неговите заместници;

6. Подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 1-месечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Автобиография;

2. Заверени преписи от документи за придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“ и юридическа правоспособност;

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

4. Свидетелство за съдимост за участие в конкурс за прокурорски помощник в СГП;

5. Справка от НСлС, че срещу кандидата няма образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения;

6. Медицинско свидетелство за работа;

7. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

8. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

9. Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.1 от ПАПРБ /получава се от деловодството/;

10. Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.2 от ПАПРБ /получава се от деловодството/.

IV. Място и срок на подаване на документите:

Документите да се подават лично или чрез пълномощник в 1-месечен срок от публикацията в централен ежедневник на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, етаж 2, Регистратура на СГП, телефон: 02/9219249.

V. Провеждане на конкурса:

Конкурсната комисия извършва действията по провеждането на конкурса, спазвайки изискванията на Закона за съдебната власт, Кодекса на труда и чл. 96 - чл. 100 от Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България (ПАПРБ), както следва:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Решението на Комисията относно допускането на кандидатите за участие в конкурса се оформя в протокол, след което се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

  • В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.
  • В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

4. Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Регистратура на СГП, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: „Кариери”, http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.

5. На недопуснатите кандидати писмено се съобщават съображенията за недопускането им за участие в конкурса;

6. Конкурсът се провежда с допуснатите кандидати чрез писмен тест и събеседване.

Конкурс се провежда и при допуснат един кандидат.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

  • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
  • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
  • професионална мотивация за работа в ПРБ.

7. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Комисията извършва класиране.

8. Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

9. В 3-дневен срок от приключване на конкурса Комисията представя на Градския прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.

VI. Място за обявяване на списъците или други съобщения:

Общодостъпно място, на което да се обявяват списъците и съобщенията, във връзка с конкурса: Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, ет. 2, Регистратура на СГП, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: „Кариери”, http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.