РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ, на основание чл. 343, ал. 1 от ЗСВ, чл. 89-96 от КТ, чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 100б от ПАПРБ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“

  ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ, на основание чл. 343, ал. 1 от ЗСВ, чл. 89-96 от КТ, чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 100б от ПАПРБ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“. Конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

 

Основни изисквания за заемане на длъжността, съгласно чл. 91 от ПАПРБ:

Кандидатът да е лице, което:

§  има българско гражданство;

§  е навършило пълнолетие;

§  не е поставено под запрещение;

§  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

§  не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

§  отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ПАПРБ, в Класификатора на длъжностите в администрацията, издаден от Прокурорската колегия на ВСС, и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно чл. 162 от ЗСВ:

Кандидатът да е лице, което:

§  има висше образование по специалността „Право“;

§  е преминало стажа, определен в чл. 294 от ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;

§  притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

§  не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

§  не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт;

§  не страда от психическо заболяване.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

§  добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet;

§  умения за работа с правно – информационни системи;

§  работа със стандартно офис-оборудване;

§  добра писмена и езикова култура;

§  умение за работа в екип;

§  комуникативност, организираност и експедитивност.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Конкурсът и оценяването на кандидатите ще се извърши на три етапа: Решаването на казуса ще се състои в отговори на 6 (шест) въпроса и ще бъде предварително отпечатан за всеки от допуснатите кандидати. Време за решаване на казуса 120 минути. Всеки верен отговор ще се оценява с коефициент до 1, според изчерпателното, логичното и последователно изложение на казуса, като оформянето на същия, следва ясно да очертава теоретичните положения, нормативната уредба и съдебната практика. Участниците могат да ползват НК и НПК. До трети етап се допускат само кандидати, които са получили оценка най-малко 4,50. Събеседването ще се извършва по реда на входящите номера на подаване на документите за участие в конкурса. С всеки един от кандидатите ще се проведе събеседване по практически въпроси от областта на наказателното право и процес, основните задължения на прокурорския помощник, мотивация за работа, готовност за поемане на допълнителни трудови ангажименти, способност за работа в екип и други качества, необходими за заемане на длъжността.

 

Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции. Изготвя проекти на прокурорски актове. Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси. Следи за актуалните изменения в нормативната база. Изготвя писмени становища по конкретни въпроси. Подпомага административния ръководител при изготвяне на вътрешни правила, проекти на заповеди и др. Изпълнява и други задачи, възложени от административния ръководител или неговите заместници.

 

Кандидатите лично или чрез пълномощник следва да представят следните документи:

1) Писмено заявление; 2) Автобиография – тип СV; 3) Декларация по чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ; 4) Собственоръчно заверено копие от документ за придобита ОКС „магистър“ по специалността „Право“; 5) Собственоръчно заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; 6) Собственоръчно заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж, при наличие на такъв; 7) Медицинско свидетелство за работа; 8) Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; 9) Други документи, свързани с изискването за заемане на длъжността, които кандидатът притежава. От кандидатите не се изискват: свидетелство за съдимост – същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието; при неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от МП, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред, както и удостоверение за липса/наличие на обвинения по неприключили наказателни производства – същото ще бъде получено по служебен път от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Русе. Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се подава от лицето, избрано в конкурсната процедура.

           

Документите на кандидатите се приемат в Районна прокуратура – Русе, Съдебна палата, ет. 2, ст. 41, в 30-дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявата за конкурса във вестник „Утро” – до 11.09.2019 год., включително. Обявата е публикувана на 12.08.2019 год.

           

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документите в Районна прокуратура – Русе, както и е достъпна на интернет страницата на Районна прокуратура – Русе http://www.prb.bg/bg/rpruse/konkursi.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на Районна прокуратура – Русе: http://www.prb.bg/bg/rpruse/konkursi.

За допълнителна информация – тел. 082/881 341

                                                                                                    Административен ръководител-

                                                                                               Районен прокурор:                  /п/

                                                                                                                     Яна Илиева