РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност “Прокурорски помощник”

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ

на основание Заповед № РП-141/05.11.2018 г.

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност “Прокурорски помощник”

Изискания за заемане на длъжността:

Общи изисквания – за служител в администрацията на ПРБ се назначава лице, което е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Специфични изисквания съгласно чл.162 от ЗСВ - да има висше образование по специалността „право”, образователно – квалификационна степен – „магистър“; да е преминало стажа по гл.ХІV ЗСВ и да е придобило юридическа правоспособност; да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.

Допълнителни изисквания Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, която заема, притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет; умения за работа с правно – информационни системи За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Описание на длъжността: Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции. Изготвя проекти на отговори по постъпили писма, сигнали и други при възлагане от прокурор. Изготвя проекти на прокурорски актове, при възлагане от прокурор. Проучва правната доктрина и изготвя становища по конкретни правни въпроси. Взема участие в създадени екипи от прокурори и разследващи органи при дела с фактическа и правна сложност.

Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата; Следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика; Участва при изготвянето на статистически анализи и справки свързани с дейността на прокуратурата. Подпомага работата във връзка организацията за провеждане на съвещания, колегиуми и др.

Всеки съдебен служител има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ; извършва и други задачи, възложени от прекия ръководител, свързани с изпълнение на длъжността.

При изпълнение на възложените задачи, не се допуска закъснения, забавяне или други отклонения.

Необходими документи: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурс в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат: Автобиография /тип СV/; Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност, Заверен препис от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“; Заверен препис от удостоверение за юридическа правоспособност; Заверени документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (при наличие на такъв), Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; Медицинско свидетелство за работа. Могат да бъдат приложени и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл.92 ал.1 от ПАПРБ се подава от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе от комисия, чийто състав се определя в съответствие с чл.100б ал.2 б.“и“ от ПАПРБ, с отделна заповед по реда на чл.96 от ПАПРБ.

Първи етап: Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по – рано от 14 дни от оповестяване на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците се подписват от членовете на комисията и не по – късно от 7 дни след изтичане срока на подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място на таблото за обявления в сградата на прокуратурите в гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.6, както и на интернет страницата на Районна прокуратура–Пловдив: https://www.prb.bg/bg/rpplovdiv/karieri/ Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа, като изрично се посочи възможността за възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщаването му. Комисията провежда конкурса на допуснатите кандидати и когато допуснатият кандидат е само един.

Втори етап – решаване на писмен тест, подготвен от комисията за провеждане на конкурса, включващ въпроси от областта на наказателните право и процес. Всяка писмена работа се преглежда от комисията, която поставя оценка по шестобалната система, според броя на верните отговори, носещи съответните точки, по изготвена от комисията скала. Участниците могат да ползват НК и НПК. Конкурсната комисия взема необходимите мерки по запазване на теста в тайна и осигуряване на анонимност при проверката на резултатите.

Трети етап – събеседване - допускат се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50 от теста. Комисията провежда лично събеседване с всеки кандидат и членовете й оценяват: • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността; • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България; • професионална мотивация за работа в ПРБ. Всеки член от комисията оценява кандидатите с оценка по шестобалната система с точност до 0,50. Крайната оценка от етапа е средноаритметичното число от оценките на отделните членове на комисията за всеки кандидат.

Окончателната оценка от конкурса се формира като средноаритметичното число от получените крайни оценки от двата етапа. Въз основа на получената окончателна оценка, комисията извършва класиране на кандидатите. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, комисията представя на административния ръководител протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати. Със заповед, административният ръководител на Районна прокуратура – Пловдив, определя лицето класирано на първо място, за спечелило конкурса.

Място на подаване на документи: Служба „Регистратура, деловодство и архив“ сградата на Районна прокуратура гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.VІ, стая 624, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, където се предоставя и копие от дл. характеристика-за запознаване.

Срок за подаване на документи – 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Телефон и лице за контакт: 032/600– 360 /главен специалист адм. дейност/. Цялата информация във връзка с конкурса /протоколи от работата на комисията, списъци и други съобщения/ ще се оповестяват своевременно в интернет страницата на РП Пловдив: http://www.prb.bg/bg/rpplovdiv/karieri/ и на таблото за обявления в сградата на прокуратурите в гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.6.

Обявата е публикувана на 29.11.2018 г. във вестник „Сега” бр. 280