Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник” в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на ВАП
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“

  В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА

  ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-299/01.03.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  На основание Протокол № 4 от заседание на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-37/05.04.2018 г. на главния прокурор, проведено на 10.05.2018 г., обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в Администрацията на Върховна административна прокуратура – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

  Конкурсната комисия :

  1. КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за  длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, както следва:

  1. Елица Венциславова Точева – I място

  2. Николай Михайлов Николов – II място

  3. Мария Петьова Тодорова - III място

  4. Петя Георгиева Петкова - IV място

  5. Евгени Георгиев Тодоров – V място

  6. Калина Чавдарова Христова – VI място

   

  2. НЕ КЛАСИРА за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, поради получена оценка по-ниска от 4,50, следните кандидати:

  Никола Дельов Тодев

  Владимира Вълчева Вълчева

   

 • ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

  „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“

  В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-299/01.03.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

      След съобразяване с решение Решение № 1331/30.04.2018 г. на главния прокурор на РБ относно подадена молба от кандидата Никола Дельов Тодев, Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-37/05.04.2018 г. на главния прокурор на РБ, допуска до участие в конкурса за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, кандидата Николай Дельов Тодев, вх. № 1331/02.04.2018 г.

      Провеждането на събеседването ще се проведе на определената с Протокол № 1 от 13.04.2018г. дата - 10.05.2018 г., от 14.00 ч. / съобразно поредността на подаване на заявленията за участие в конкурса/, в сградата на Администрацията на главния прокурор на РБ – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала, стая 503.

   

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК

  В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-299/01.03.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-37/05.04.2018 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/13.04.2018г., реши:

   

  1. Допуска до участие в конкурса за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, следните кандидати:

   

  1. Християн Георгиев Ханджиев, вх. № 986/13.03.2018 г.;
  2. Петя Георгиева Петкова, вх. № 1015/14.03.2018 г.;
  3. Мария Петьова Тодорова, вх. № 1151/23.03.2018 г.;
  4. Калина Чавдарова Христова, вх. № 1162/26.03.2018 г.
  5. Владимира Вълчева Вълчева, вх. № 1230/28.03.2018 г.
  6. Николай Михайлов Николов, вх. № 1262/29.03.2018 г.
  7. Даниела Дачева Дачева, вх. № 1337/02.04.2018 г.
  8. Елица Венциславова Точева, вх. № 1347/03.04.2018 г.
  9. Йоана Романова Жиланова, вх. № 1376/04.04.2018 г.
  10. Евгени Георгиев Тодоров, вх. № 1417/05.04.2018 г.

   

  1. Не допуска до участие в конкурса за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, следните кандидати:

   

  1. Николай Дельов Тодев, вх. № 1331/02.04.2018 г.

   

   

  Мотиви за недопускане:

   

  Кандидатът не отговаря напълно на изискванията, посочени в обявата. Представил е свидетелство за съдимост с изтекъл срок на валидност, предвид разпоредбата на чл. 43 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, съгласно която свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

  Представеното свидетелство за съдимост, в което изрично е отбелязано, че важи за срок от шест месеца, е издадено на 23.08.2017г. и е било валидно до 23.02.2018г. Конкурсът е открит със заповед на Главния прокурор от 01.03.2018г., а заявлението за участие в конкурса заедно с приложените към него документи, между които е свидетелството за съдимост, е подадено на 02.04.2018г.

  Съгласно Раздел IV, т. 2 от заповедта за откриване на конкурса, Конкурсната комисия допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

   Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.05.2018 г. в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала, стая 503, както следва:

  •  От 10:00 ч. – кандидатите от Списъка от № 1 до № 5, включително;
  • От 14:00 ч. – кандидатите от Списъка от № 6 до № 10, включително.


ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник” в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

9. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II.Описание на длъжността:

1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;

2. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;

3. Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали;

4. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика  по конкретни въпроси;

5. Изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси;

6. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;

7. Следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика;

8. Участва при изготвянето на годишния отчетен доклад на Прокуратурата на Република България;

9. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

4. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

5. Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ за съдебни служители, в което да е отразена наличие или липса на реабилитация;

6. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

7. Медицинско свидетелство за работа; 

8. Автобиография;

9. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.