Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник” в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на ВАП

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник” в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна административна прокуратура, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

9. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II.Описание на длъжността:

1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;

2. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;

3. Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали;

4. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика  по конкретни въпроси;

5. Изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси;

6. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;

7. Следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика;

8. Участва при изготвянето на годишния отчетен доклад на Прокуратурата на Република България;

9. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

4. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

5. Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ за съдебни служители, в което да е отразена наличие или липса на реабилитация;

6. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

7. Медицинско свидетелство за работа; 

8. Автобиография;

9. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.