Прокуратурата на Република България обявява конкурс за длъжността „Съдебен секретар“ в специализиран отдел 01 „Стопански“ в НСлС
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ в Специализиран отдел 01 „Стопански“ в Национална следствена служба

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ в Специализиран отдел 01 „Стопански“ в Национална следствена служба, обявен със Заповед № РД-08-171/14.02.2017 г. на главния прокурор;

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 21.04.2017 г., на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-22/22.03.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен секретар“ в Специализиран отдел 01 „Стопански“ в НСлС – 1 щатна бройка Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен секретар“ в специализиран отдел 01 „Стопански“ в НСлС – 1 щатна бройка, както следва:

  – Анна Лазарова Станоева - I място;

  – Бисерка Костадинова Костадинова - II място.

  2. НЕ КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Съдебен секретар“ в специализиран отдел 01 „Стопански“ в НСлС – 1 щатна бройка, както следва:

  – Ани Петрова Иванова;

  – Иванка Маринова Гарванска;

  – Даниела Георгиева Радкова.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ в отдел 01 „Стопански“ на Националната следствена служба

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Съдебен секретар“ в отдел 01 „Стопански“ на Националната следствена служба, обявен със заповед № РД-08-171/ 14.02.2017 г. на главния прокурор.

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-22/22.03.2017 г. на главния прокурор, с решение по протокол № 1/24.03.2017 г. допуска за участие в конкурса:

  1. Ани Петрова Иванова, вх. № 1516/13.03.2017 г.;

  2. Иванка Маринова Гарванска, вх. № 1541/13.03.2017 г.;

  3. Анна Лазарова Станоева, вх. № 1603/14.03.2017 г.;

  4. Даниела Георгиева Радкова, вх. № 1627/15.03.2017 г.;

  5. Бисерка Костадинова Костадинова, вх. № 1656/16.03.2017 г.

  Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.04.2017 г. от 11.00 ч., в сградата на Национална следствена служба, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен секретар“ в специализиран отдел 01 „Стопански“ в Национална следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. познаване на нормативната уредба, регламентираща длъжността, която заема;

2. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

II. Описание на длъжността:

1. Извършва машинописни и технически дейности по досъдебни производства, като:

1.1 попълва отчети, справки, карти, регистри, азбучници и други документи;

1.2 протоколира разпити и процесуално-следствени действия, по разпореждане на завеждащия отдел;

1.3 описва и подготвя за изпращане веществени доказателства;

1.4 извършва справки по движението на досъдебни производства;

1.5 прономерова, описва и прошнурова досъдебни производства и изготвя придружителни писма за изпращането им;

1.6 подпечатва ксерокопирани екземпляри на документи по досъдебни производства;

1.7 регистрира постановленията за назначаване на експертизи по досъдебни производства; описва и представя за одобрение на завеждащия отдел и ресорния заместник-директор, декларациите за възнаграждение на вещи лица и предава същите за осчетоводяване.

2. Осигурява документооборота на отдела:

2.1 приема, регистрира, докладва и изпраща кореспонденция;

2.2 връчва срещу подпис документи и материали по досъдебни производства на адресатите;

2.3 запознава срещу подпис завеждащия отдел и следователите с вътрешни нормативни документи и с материали, получени от външни институции.

3. Систематизира и съхранява писма, справки и други преписки от текущия архив.

4. Осигурява своевременно необходимите канцеларски материали, образци, формуляри и консумативи.

5. Копира материали по досъдебни производства, следствени поръчки, вътрешнонормативни документи и други.

Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (при наличието на такива);

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство; 

7. автобиография;

8. предоставяне на удостоверение за завършен курс по машинопис е предимство;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в административната сграда на НСлС, кабинет № 109 с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати;

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса;

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им;

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg;

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

•             познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

•             познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

•             професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.