Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в специализиран отдел 02 „Криминален“ в НСлС
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ в Специализиран отдел 02 „Криминален“ в Национална следствена служба

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ в Специализиран отдел 02 „Криминален“ в Национална следствена служба, обявен със Заповед № РД-08-170/ 14.02.2017 г. на главния прокурор;

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 21.04.2017 г., на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-23/22.03.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в Специализиран отдел 02 „Криминален“ в НСлС – 1 щатна бройка Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в специализиран отдел 02 „Криминален“ в НСлС – 1 щатна бройка, както следва: Евгения Цонева Бъчварова – I място.

  2. НЕ КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в специализиран отдел 02 „Криминален“ в НСлС – 1 щатна бройка, както следва: – Иванка Маринова Гарванска.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“ в отдел 02 „Криминален“ на Националната следствена служба

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“ в отдел 02 „Криминален“ на Националната следствена служба, обявен със заповед № РД-08-170/14.02.2017 г. на главния прокурор.

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-23/22.03.2017 г. на главния прокурор, с решение по протокол № 1/24.03.2017 г. допуска за участие в конкурса:

  1. Евгения Цонева Бъчварова, вх. № 1305/01.03.2017 г.;

  2. Иванка Маринова Гарванска, вх. № 1536/13.03.2017 г.

  Недопуснати кандидати:

  1. Бисерка Костадинова Костадинова, вх. № 1655/16.03.2017 г.

  Мотиви за недопускане на кандидата - не е представено удостоверение за завършен курс по машинопис.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.04.2017 г. от 09.30 ч. в сградата на Национална следствена служба, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в специализиран отдел 02 „Криминален“ в Национална следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. познаване на нормативната уредба, регламентираща длъжността, която заема;

2. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

3. машинопис.

II.Описание на длъжността:

1. Протоколира разпити и други процесуално-следствени действия;

2. Извършва машинописна работа под диктовка, преписва от ръкописни и печатни материали;

3. Номерира и прошнурова досъдебни производства, изготвя описи и придружителни писма за изпращането им;

4. Спазва нормативните изисквания при изготвяне и оформяне на документите. Придържа се към принципите и правилата на правописа и пунктуацията в българския език и извършва текстообработка на документи;

5. Ежедневно регистрира написаните материали в дневник;

6. Съхранява и периодично унищожава използваните спомагателни материали, съгласно нормативните изисквания;

7. Проверява изправността на техническите средства, а при неизправност уведомява съответния завеждащ специализиран отдел;

8. Извършва справки по движението на досъдебни производства;

9. Копира материали по досъдебни производства, следствени поръчки, вътрешнонормативни документи и други. Подпечатва ксерокопирани екземпляри на документи по досъдебни производства;

10. Осигурява документооборота на отдела:

- приема, регистрира, докладва и изпраща кореспонденция;

- връчва срещу подпис документи и материали по досъдебни производства на адресатите;

- запознава срещу подпис завеждащия отдел и следователите с вътрешни нормативни документи и с материали, получени от външни институции.

                Необходими документи за участие в конкурса:

                Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

                Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. удостоверение за завършен курс по машинопис;

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (при наличието на такива);

6. свидетелство за съдимост;

7. медицинско свидетелство; 

8. автобиография;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в административната сграда на НСлС, кабинет № 109 с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул „Д-р Г.М.Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg;

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

•             познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

•             познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

•             професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.