ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административно - правна“ към Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - ЮРИСКОНСУЛТ ” В ОТДЕЛ „ПРАВЕН“ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНА“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - ЮРИСКОНСУЛТ”

   В ОТДЕЛ „ПРАВЕН“ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО –  ПРАВНА“   ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-816/02.03.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 29.05.2020 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-31/08.05.2020 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административно – правна“ при Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка,  

   

  На събеседването не се яви Светослава Алекова Куньова.

   

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати съгласно обявените показатели,

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за  длъжността „Младши експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция “Административно - правна” при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка,  както следва:

  1.     Мария Вескова Станоева – I място

  2.     Мирела Емилова Александрова – II място

  3.     Кристина Орлинова Първанова – III място

  4.     Катрин Сергеева Ангелова – IV място

  5.     Александра Павлова Алексиева – V място

  6.     Ивайло Илиев Димитров – VI място

   

  2. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Младши експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция “Административно - правна” при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

   

                Богомил Борисов Младенов

                Иван Янков Казлачев

                Ксения Илия Мужо

                Ралица Иванова Друмева

                  

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - ЮРИСКОНСУЛТ”

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - ЮРИСКОНСУЛТ”

   В ОТДЕЛ „ПРАВЕН“ НА ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНА” ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-816/02.03.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-31/08.05.2020 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/12.05.2020 г. реши:

   1.  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“ при Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка следните кандидати:

   -         Мирела Емилова Александрова, вх. № 880/17.03.2020 г.;

  -         Ралица Иванова Друмева, вх. № 1069/01.04.2020 г.;

  -         Иван Янков Казлачев, вх. № 1109/06.04.2020 г. ;

  -         Богомил Борисов Младенов, вх. № 1110/15.04.2020 г. ;

  -         Катрин Сергеева Ангелова, вх. № 1269/23.04.2020 г. ;

  -         Светослава Алекова Куньова, вх. № 1301/27.04.2020 г. ;

  -         Мария Вескова Станоева, вх. № 1315/27.04.2020 г. ;

  -         Кристина Орлинова Първанова, вх. № 1320/28.04.2020 г. ;

  -         Александра Павлова Алексиева, вх. № 1330/28.04.2020 г. ;

  -         Ксения Илия Мужо, вх. № 1341/29.04.2020 г. ;

  -         Ивайло Илиев Димитров, вх. № 1346/29.04.2020 г. ;

   Недопуснати кандидати няма.

   Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.05.2020г., от 13.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

 • СЪОБЩЕНИЕ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ -ЮРИСКОНСУЛТ”

   В ОТДЕЛ „ПРАВЕН“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи от кандидатите за участие в конкурса ще бъде удължен до 30.04.2020 г.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административно - правна“ към Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше - юридическо, образователно - квалификационна степен „Магистър“ и придобита юридическа правоспособност;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемане на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Изготвя искови молби, жалби, възражения и писмени бележки по съдебни дела и по дела пред особени юрисдикции, по които страна е Прокуратурата на РБ и участва в тях по пълномощие от главния прокурор;

2. Предприема   необходимите  правни   действия   за   събиране   вземанията   на Прокуратурата на РБ;

3. Обобщава практиката по заведените от и срещу Прокуратурата на РБ дела и представя информация за това на началника на отдела;

4. Осигурява правното обслужване на Прокуратурата на РБ със становища, устни и писмени справки, свързани с правното обезпечаване на административната дейност;

5. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“ и удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такива/;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

 

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.