ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши експерт“ в сектор „Пресцентър“ на дирекция „Публична комуникация“ при Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В СЕКТОР „ПРЕСЦЕНТЪР“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙК

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

   В СЕКТОР „ПРЕСЦЕНТЪР“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1184/18.07.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 13.09.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-106/15.08.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши експерт“ в сектор „Пресцентър“ на дирекция “Публична комуникация” при Администрацията на главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1184/18.07.2019 г. на главния прокурор – 1 щатна бройка,  

   

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати съгласно обявените показатели,

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

   1. Класира кандидата получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Младши експерт“ в сектор „Пресцентър“ на дирекция “Публична комуникация” при Администрацията на главния прокурор  – 1 щатна бройка,  както следва:

  1.     Малинка Русланова Вълкова – I място

  2. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Младши експерт“ в сектор „Пресцентър“ на дирекция “Публична комуникация” при Администрацията на главния прокурор - 1 щатна бройка – Анжела Добрева Пандурска, Божидарка Илчева Иванова, Теодора Славейкова Иванова, Йоанна Димитрова Лечева, Диляна Пенкова Попова, Изабела Ангелова Дачева, Веселина Вельова Григорова, Росица Малинова Ангелова-Иванова, Елица Илиева Михайлова, Мартина Бориславова Горанова.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ“ В СЕКТОР „ПРЕСЦЕНТЪР“  НА ДИРЕКЦИЯ “ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ” ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ“

  В СЕКТОР „ПРЕСЦЕНТЪР“  НА ДИРЕКЦИЯ “ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ” ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР - 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1184/15.08.2019  г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-106/15.08.2019 г. на главния прокурор на Република България, с решение по Протокол № 1/26.08.2019 Г. реши:

  1.       Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши експерт“ в сектор „Пресцентър“ на дирекция “Публична комуникация” при Администрацията на главния прокурор следните кандидати:

  1. Малинка Русланова Вълкова – вх.№ 2372/26.07.2019 г.

  2. Анжела Добрева Пандурска – вх.№ 2396/29.07.2019 г.

  3. Симона Любомирова Лазарова - Радева – вх.№ 2417/31.07.2019 г.

  4. Божидарка Илчева Иванова – вх.№ 2566/09.08.2019 г.

  5. Теодора Славейкова Иванова – вх.№ 2593/14.08.2019 г.

  6. Йоанна Димитрова Лечева - вх.№ 2636/20.08.2019 г.

  7. Диляна Пенкова Попова – вх. № 2338/20.08.2019 г.

  8. Изабела Ангелова Дачева - вх. № 2654/21.08.2019 г.

  9. Веселина Вельова Григорова - вх. № 2661/21.08.2019 г.

  10. Росица Малинова Ангелова - Иванова вх. № 2666/22.08.2019 г.

  11. Елица Илиева Михайлова – вх. № 2672/22.08.2019 г.

  12.  Мартина Бориславова Горанова – вх. № 2674/22.08.2019 г.

  2.  Недопуснати кандидати – няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.09.2019 г. от 11ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши експерт“ в сектор „Пресцентър“ на дирекция „Публична комуникация“ при Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. образование – висше, образователно - квалификационна степен „Бакалавър“;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Следи и анализира публикациите в медиите, отнасящи се до прокуратурата.

2. Ежедневно изготвя “Преглед на печата” и „Медиен мониринг“, следи информационния поток в печатните и електронни медии.

3. Установява и поддържа регулярни контакти с представителите на медиите. Поддържа регулярни контакти със служителите в дирекцията,  с други дирекции и звена в Прокуратурата на РБ, на експертно и техническо ниво с цел обмен на информация и изпълнение на целите и задачите. Предложение за публична реакция при наличие на журналистически интерес се прави в писмена форма до директора на дирекция „ПК”.

4. Регулярно се информира за дейността на специализираните звена в Прокуратурата на РБ и прокуратурите в страната и при необходимост предлагат организирането на тематични информационни кампании с оглед популяризиране на  дейността им.

5. Изготвя прессъобщения и снимков материал от участия на главния прокурор или негов заместник, изпращат снимковия материал и прессъобщенията до всички медии по електронната поща и публикуват информацията на сайта на Прокуратурата на РБ.

6. Изготвя поздравителни адреси до външни адресати от името на главния прокурор или неговите заместници; отговаря на покани, изпратени от и до главния прокурор, когато е възпрепятстван да присъства лично и изготвя поздравителни речи за участие на главния прокурор или неговите заместници при официални мероприятия;

7. Оказва съдействие при проучванията, провеждани от отдел ВО и/или външни организации;

8. Подпомага организирането и провеждането за  медийни обучения;

9. Ежедневно следи и актуализира информация на сайта на Прокуратурата на РБ;

10. Дава мнения по постъпили молби, жалби и предложения, свързани с медийното представяне на прокуратурата.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.