ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”

   В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1706/27.12.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 20.02.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-07/30.01.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка,  

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  Не класира кандидатът  за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор.

  Допуснатият и явил се кандидат не показа познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България и липса на професионална мотивация за работа.

  Кандидатът не получи оценка по-висока от 4,50.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”

   В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1706/27.12.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-07/30.01.2019 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/04.02.2019 г. реши:

   

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка кандидата  – Лъчезар Спасов Спасов.

   

  Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на 20.02.2019 г., от 09:00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

 

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше-икономическо/икономика, финанси или право/, образователно-квалификационна степен „Магистър“ и сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

8. трудов стаж:  не по-малко от 5 години;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Изпълнява одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието.

2. Участва при изпълнение на одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на риска и контрола.

3. Участва в изготвянето на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

4. Своевременно докладва на ръководител вътрешен одит /РВО/ резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията.

5. Участва в изготвянето на периодични доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит.

6. Участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

7. Докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на вътрешния одит.

8. Докладва на РВО установените при вътрешни одити случаи на нарушения на нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама.

9. Участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от Главния прокурор и ръководителите на звената в ПРБ.

10. Участва в изготвянето на одитна програма и одитен  план за всеки одитен ангажимент.

11. Дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за подобряване на системите за финансово управление и контрол, и следи за изпълнението на препоръките.

12. Изготвя работни документи в съответствие с утвърдената методология и вътрешните правила.

13. Изпълнява плановете  за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори.

14. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато професионално развитие.

15. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени от РВО и ръководителя на одитен екип, в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

16. Неразгласява и непредоставя информация станала му известна при или по повод осъществяването на дейността му, освен в случаите, предвидени в закон.

17. Познава нормативната уредба и политиката на ръководството на ПРБ за защита на личните данни и опасностите за личните данни обработвани от администратора.

18. Не разгласява лични данни, до които е получил достъп при и по повод изпълнението на  задълженията си, ако това не е предвидено изрично в закон.

19. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверен препис от сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такъв/;

5. медицинско свидетелство за работа; 

6. автобиография;

7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.