ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

  ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”

   В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 2 ЩАТНИ БРОЙКИ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-374/11.02.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 29.05.2020 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-20/13.03.2020 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор – 2 щатни бройки.  

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати, съгласно обявените показатели

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

  1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Администрацията на главния прокурор -  2 щатни бройки както следва:

         

   1. Ценка Митева Цонева – I място

   2. Даниела Недялкова Костова – II място

   

  2. Не класира кандидата получил оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Администрацията на главния прокурор – 2 щатни бройки –Ирина Виденова Минкова.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”

   В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 2 ЩАТНИ БРОЙКИ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-374/11.02.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-20/13.03.2020 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/14.05.2020 г. реши:

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор – 2 щатни бройки следните кандидати:  

  1. Даниела Недялкова Костова

  2. Ценка Митева Цонева

  3. Ирина Виденова Минкова

  Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.05.2020 г., от 09:00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  СЪОБЩЕНИЕ 

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” –  2 ЩАТНИ БРОЙКИ

   В ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че провеждането на втория етап от конкурсната процедура – разглеждане на документите от комисията и допускане на кандидатите ще бъде отложено до прекратяване на извънредното положение в страната.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

 

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше-икономическо /икономика, финанси или право/, образователно-квалификационна степен „Магистър“ и сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

8. трудов стаж:  не по-малко от 8 години;

9. професионален опит: в областта на контрола, външен и вътрешен одит;

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Изпълнява одитни ангажименти за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието;

2. Участва в одитни ангажименти за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на риска и контрола;

3. Участва в изготвянето на стратегически и годишни планове за дейността по вътрешен одит;

4. Своевременно докладва на РВО резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията;

5. Участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит;

6. Докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на вътрешния одит;

7. Докладва на РВО установените при вътрешни одити случаи на нарушения на нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама;

8. Оценява процесите по управление на риска, въведени от Главния прокурор и ръководителите на звената в ПРБ;

9. Участва в изготвянето на одитен план и работна програма за одитните ангажименти за даване на увереност;

10. Дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за подобряване на системите за финансово управление и контрол, подпомага ръководителите при изготвяне на план за действие и следи за изпълнението на препоръките;

11. Изготвя работни документи в съответствие с методологията и вътрешните правила;

12. Участва в разработването/адаптирането на специфична методология за нуждите на дейността по вътрешен одит на звеното;

13. Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала и участва в изготвянето на доклад за професионалното развитие на вътрешните одитори;

14. Изготвя становища, докладни записки и заявки, във връзка с осъществяване на комуникации с външни и вътрешни структури;

15. Работи с материали, съдържащи класифицирана информация, като спазва нормативни-те изисквания и правила за работа с такива документи;

16. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато професионално развитие;

17. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени от РВО в рамките на основната дейност и целите на длъжността;

18. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверен препис от сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

5. медицинско свидетелство за работа; 

6. автобиография;

7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.