ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Куриер” в служба „Регистратура“ при Върховна административна прокуратура
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КУРИЕР” В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА“ ПРИ ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „КУРИЕР”

   В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА“ ПРИ ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-844/02.03.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 26.05.2020 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-34/08.05.2020 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Куриер“ в служба „Регистратура“ при Върховна административна прокуратура – 1 щатна бройка,  

  На събеседването не се яви кандидатът Елена Ангелова Иванова.      

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати съгласно обявените показатели,

   Конкурсната комисия РЕШИ:

  1.Класира кандидатът получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността “Куриер“ в служба „Регистратура“ при Върховна административна прокуратура – 1 щатна бройка  

  Моника Христова Миташева – I място

  2.Не класира кандидатът получил оценка по-ниска от 4,50 за длъжността “Куриер“ в служба „Регистратура“ при Върховна административна прокуратура – 1 щатна бройка – Мартин Димитров Христов.

   

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КУРИЕР” В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА“ ПРИ ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „КУРИЕР”

   В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА“ ПРИ ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-844/02.03.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-34/08.05.2020 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/11.05.2020 г. реши:

  1.  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността “Куриер“ в служба „Регистратура“ при Върховна административна прокуратура – 1 щатна бройка следните кандидати:

   1.                Моника Христова Миташева, вх. № 809/11.03.2020 г. ;

   2.                Елена Ангелова Иванова, вх. № 1281/24.04.2020 г.;

   3.                Мартин Димитров Христов, вх. № 1304 /27.04.2020 г.

  Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.05.2020г., от 11.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

 • СЪОБЩЕНИЕ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „КУРИЕР”

   В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА“ ПРИ ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

   Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи от кандидатите за участие в конкурса ще бъде удължен до 30.04.2020 г.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Куриер” в служба „Регистратура“ при Върховна административна  прокуратура.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование - средно;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжността:

1. Да подготвя, организира и осъществява пренасянето на постъпващата и изходяща документация - писма, пратки, кореспонденция и др. между АГП, ВКП и ВАП, както и между отделите във ВКП и ВАП и други институции.

2. Води дневник за получените и предадените на конкретните служители документи. Отбелязва в разносна книга връчените документи, а също и трите имена и длъжността на лицето, което ги е получило или е отказало да ги получи;

3. Връчването се удостоверява с подпис на получателя или с щемпел на съответното учреждение, положени в разносната  книга или на втория екземпляр на документа.

4. При необходимост размножава документацията, когато резолюцията се отнася до повече от един служител;

5. Изпълнява и други задачи, свързани с документооборота и административното обслужване

6. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за завършено средно образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такъв/;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.