ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт“ в отдел “Аналитичен“ на Върховна касационна прокуратура
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ 05 „АНАЛИТИЧЕН“ ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

   В ОТДЕЛ 05 „АНАЛИТИЧЕН“ ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА - ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ, ОТСЪСТВАЩ ОТ РАБОТА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-848/02.03.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 28.05.2020 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-32/08.05.2020 г.на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши експерт“ отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда - за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа, обявен със заповед № РД-08-848/02.03.2020 г. на главния прокурор – 1 щатна бройка.

  На събеседването се явиха всички допуснати кандидати.  

   

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати съгласно обявените показатели,

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

        1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Младши експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура - 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда - за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа, както следва:

  1. Венцислава Венциславова Велинова – I място

  2. Румяна Иванова Игнатова – II място

  3. Даниел Ясенов Тодоров – III място

  4. Нивелина Деянова Гяурова – IV място

   

  2. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Младши експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура: Кристина Орлинова Първанова и Ксения Илия Мужо.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

  В ОТДЕЛ  05„АНАЛИТИЧЕН”

  ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА-ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ, ОТСЪСТВАЩ ОТ РАБОТА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-848/02.03.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-32/08.05.2020 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/11.05.2020 г. реши:

  1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3, от КТ – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа следните кандидати:

    - Венцислава Венциславова Велинова, вх. №1065/01.04.2020 г.

    - Даниел Ясенов Тодоров, вх. №1255/22.04.2020 г.

    - Кристина Орлинова Първанова, вх. №1319/28.04.2020 г.

    - Ксения Илия Мужо, вх. №1342/29.04.2020 г.

    - Нивелина Деянова Гяурова, вх. №1347/29.04.2020 г.

    - Румяна Иванова Игнатова, вх. №1359/30.04.2020       

  2.  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Младши експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3, от КТ – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа, кандидатът :

    - Пенка Борисова Иванова, вх. №1035/30.03.2020 г.

  Мотиви за недопускане:

  Кандидатът Пенка Борисова Иванова не е представила заверени преписи от документи удостоверяващи завършено висше образование, образователно-квалицикационна степен „Бакалавър“.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.05.2020 г., от 09:30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

 • СЪОБЩЕНИЕ

  СЪОБЩЕНИЕ

   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

   В ОТДЕЛ „АНАЛИТИЧЕН“ ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

   

  Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документи от кандидатите за участие в конкурса ще бъде удължен до 30.04.2020 г.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши експерт“ в отдел 05 “Аналитичен“ на Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

Конкурсът да се оповести с обявление в централен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше, образователно – квалификационна степен „Бакалавър“;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Участва в дейността по събиране, обработване и анализиране на информацията по показателите за дейността на Прокуратурата или на отделни нейни звена;

2. Осигурява поддържането, систематизирането и актуализирането на информацията на Ведомствения информационен сайт на ПРБ чрез публикуването и класиране в съответна рубрика на документи в електронна форма, съобщения, анотации и др.;

3. Съхранява издадените указания и други актове с организационен и/или методически характер, касаещи дейността на ВКП и ВАП, споразумения и други актове, уреждащи въпроси на взаимодействието и сътрудничеството на ПРБ с държавни институции, органи и неправителствени организации;

4. Подпомага технически дейността по изготвянето на отчетните доклади за дейността на прокуратурата;

5. Съдейства при подготовка за представянето на статистическа и аналитична информация за дейността на ПРБ;

6. Въвежда данни и в УИС и извършва необходимите проверки по въведената информация в УИС на ПРБ;

7. Получава и обработва получаването на документи по служебната електронна поща, като отговаря за своевременното им докладване на прокурорите и съхранението им в електронен архив;

8. Извършва проверки по въведените данни в УИС, както и установяване на съвместимост и достоверност с данните в статистическите таблици;

9. Извежда статистически данни от УИС, съобразно функционалностите и възможностите на системата;

10. Подпомага дейността на административния секретар;

11. Докладва на прокурорите от отдела и при необходимост и на зав. отдел преписки;

12. Координира дейността по изготвянето и архивирането на приключените в отдела преписки;

13. Съдейства за информационния обмен с отделните звена в Прокуратурата, други органи на съдебната власт и институции;

14. Изпълнява и други задачи, свързани с документооборота, организационни и административни въпроси, възложени от завеждащия отдела, прокурорите в отдела и административния секретар;

15. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за завършено висше образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (при наличието на такива)

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

· познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

· познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

· професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.