Прокуратура на Република България стартира конкурс за длъжността „Главен готвач“ в Учебна база „Боровец“ – к.к. Боровец, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ към дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване”
  • Резултати от проведена процедура за длъжността „Главен готвач“ в учебна база „Боровец“ – к.к. Боровец, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“

    Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността „Главен готвач“ – 1 щатна бройка в учебна база „Боровец“ – к.к. Боровец, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при администрацията на главния прокурор, по публикувано обявление на 27.02.2017 г.

    На основание чл. 100 а, чл. 6 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-19/15.03.2017 г. на главния прокурор, обявява за одобрен за заемане на длъжността „Главен готвач“, в УБ „Боровец“, к.к „Боровец“, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор Снежанка Малинова Цветанова.



Прокуратура на Република  България набира 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен готвач“ в Учебна база „Боровец“ – к.к. Боровец, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ към дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Главен готвач” се назначава лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно/средно – специално.

7. професионален опит: не по – малко от 5 години;

8. трудов стаж: не по – малко от 5 години;

9. притежава професионална квалификация за „Готвач”

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

 

Описание на длъжността:

1. Приема, съхранява и влага в кухненска продукция хранителни стоки, като материално отговорно лице.

2. Приготвя кухненската продукция за консумация, съгласно утвърдената технология, рецептурния състав, количеството и качеството на същата.

3. Отговаря за ефективното използване на суровините и спазването на установените в рецептурите разходни норми. Съблюдава количествените и качествени показатели на кухненската продукция. Съчетава вкусовите качества на различните видове ястия с най-подходящата температура на издаване.

4. Води дневник за входящия контрол на приетите храни, опаковъчните материали, температурата за съхранение и други, съгласно системата НАССР.

5. Изготвя месечен отчет за изразходваните продукти, съвместно с „Младши специалист – счетоводител/рецепция“.

6. Своевременно дава заявки за хранителни стоки, необходими за нормалната работа на кухнята.

7. Задължава се с получените от „Младши специалист – счетоводител/рецепция“ хранителни стоки срещу подпис в исканията до него.

8. Отговаря за съхранението при оптимални условия на хранителните продукти по време, качество, количество и асортимент.

9. Разработва и съгласува съвместно с „Младши специалист – счетоводител/рецепция“ предварително подготвено седмично, дневно или оригинално меню за специални мероприятия, като се съобразява с наличните продукти и потребителското търсене.

10. Предлага новости в асортимента на видовете ястия от българската и чуждестранната кухня, както и на технологията на тяхното приготвяне.

11. Постоянно се стреми да повишава своята професионална квалификация.

12. Отговаря за производствения инструментариум в кухнята и за изпълнение на определените менюта и поръчки.

13. След приключване на работния ден почиства кухненското помещение, оборудването и посудата.

14. Носи лична отговорност, контролира и лично участва в правилното използване и поддържане в изправност на машините и техниката, оборудването и инвентара в кухненския блок, както и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и кухненската посуда.

15. Ежегодно се подлага на медицински прегледи, заверява личната си здравна книжка и спазва изискванията на НАРЕДБА № 15/27.06.2006г.;

 

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. подробна автобиография;

4. заверен препис от диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

8. копие от документ за професионална квалификация за „Готвач”;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на интервю;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg