Прокуратура на Република България обявявя конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ (компютърни системи и мрежови устройства) в отдел „Криминалистически“ в Национална следствена служба
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – КРИМИНАЛИСТ“ (компютърни системи и мрежови устройства) в отдел „Криминалистически“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-704/0

  О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – КРИМИНАЛИСТ“ (компютърни системи и мрежови устройства)

  в отдел „Криминалистически“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка,

  обявен със заповед № РД-08-704/03.11.2016 г. на главния прокурор

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 17.01.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-152/ 15.12.2016 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ (компютърни системи и мрежови устройства) в отдел „Криминалистически“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  НЕ КЛАСИРА за длъжността „Главен експерт-криминалист“ (компютърни системи и мрежови устройства) в отдел „Криминалистически“ на НСлС – 1 щатна бройка, поради получени оценки по-ниска от 4,50 на кандидатите.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Главен експерт – криминалист“ (компютърни системи и мрежови устройства) в отдел „Криминалистически“

  Прокуратура на Република България публикува списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Главен експерт – криминалист“ (компютърни системи и мрежови устройства) в отдел „Криминалистически“ към Националната следствена служба, обявен със заповед № рд-08-704/03.11.2016 г. на главния прокурор.

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-152/15.12.2016 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/19.12.2016 г., допуска до участие в конкурса за длъжността „Главен експерт – криминалист“ (компютърни системи и мрежови устройства) в отдел „Криминалистически“ на НСлС – 1 щатна бройка, кандидатите:

   

  1. Стефан Боянов Янев с вх. № 8071/06.12.2016 г.

  2. Иво Валентинов Драганов с вх. № 8076/13.12.2016 г.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.01.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Националната следствена служба, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала.Прокуратура на Република България обявявя конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ (компютърни системи и мрежови устройства) в отдел „Криминалистически“ в Национална следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в областта на: природни науки, математика и информатика; технически науки; социални, стопански и правни науки;

7. професионално направление: информатика и компютърни науки; математика; физически науки; химически науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика; общо инженерство; химични технологии; машинно инженерство; обществени комуникации и информационни науки; икономика;

8. професионален опит: в областта на компютърните системи и мрежови устройства – 4 години;

9. трудов стаж: 5 години.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: операционни системи (сървърни, работни станции, мобилни), офис-продукти, интернет, интранет, графична обработка;

2. притежаване на познания в областта инженерно-технически експертизи при компютърни престъпления и познаване на нормативната уредба, регламентираща длъжността, която заема;

3. комуникативни възможности за устно и писмено използване на специфичната терминология в областта на извършваните в отдела дейности на английски език.

II. Описание на длъжността:

1. Анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства.

2. Изготвя експертизи и/или експертни справки по досъдебни производства в областта на компютърните системи и мрежовите устройства, комуникационните устройства, електронните устройства.

3. Участва като специалист–технически помощник и експерт в огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК; заснема с фото- и видеокамера; изземва веществени доказателства.

4. Извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по досъдебни производства и съдейства на следователите при назначаване на експертизи.

5. Обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването.

6. Изготвя фото-албуми за действия по разследването.

7. По искане на следователи извършва проучвания и изготвя справки за физически и юридически лица и моторни превозни средства чрез съответните информационни фондове - автоматизираните информационни системи на МВР; Националната информационна система  “Бюра съдимост” на Министерство на правосъдието; информационните системи „Търговски регистър“ и „Имотен регистър“ на Агенцията по вписванията.

8. Спазва определения от директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването ред за извършване на справки в информационните системи.

9. След съгласуване с директора на НСлС, а в извънработно време, почивни и празнични дни – с дежурния служител от отдел „Оперативен дежурен център“, оказва техническа и методическа помощ на следствените отдели на окръжните прокуратури, СГП и Специализираната прокуратура, по конкретни разследвания.

10. Подпомага процеса на събиране, регистриране и съхраняване на служебната информация в отдела.

11. Изготвя справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.

12. Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед неговата ефективност и оптимизация.

13. Изготвя заявки за апаратура, консумативи и техническите средства, с които работи.

14. Поддържа в изправност и правилно използва поверената му техника.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. документ за специализация/завършен курс в областта на информационните и комуникационните технологии;

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

6. свидетелство за съдимост;

7. медицинско свидетелство; 

8. автобиография;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в административната сграда на НСлС, кабинет № 109 с адрес:

гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.