Прокуратура на Република България обявявя конкурс за длъжността „Старши експерт - юрисконсулт” в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правна” при Администрацията на главния прокурор
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Старши експерт – юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“

  О Б Я В Л Е Н И Е

   за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт – юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор– 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-678/06.10.2016 г. на главния прокурор На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 30.11.2016 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-143/07.11.2016 г.на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Старши експерт - юрисконсулт“, отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  I. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Старши експерт - юрисконсулт“, отдел „Правен“ в дирекция „Административно - правна“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Ирена Иванова Касалова – I място

  2. Анелия Красимирова Иванова – II място

  3. Николина Лъчезарова Ичева – III място

  4. Валентина Калчева Йонова – IV място

  II. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Старши експерт - юрисконсулт“, отдел „Правен“ в дирекция „Административно - правна“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

  - Деляна Гошева Иванова

  - Петър Йорданов Чергарски

  - Искрена Илиева Иванова

  - Ирина Александрова Кръстанова

 • Прокуратура на Република България публикува списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши експерт-юрисконсулт“, в отдел „Правен“, дирекция “Административно – правна” при администрацията на главния прокурор

  Прокуратура на Република България публикува списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши експерт-юрисконсулт“, в отдел „Правен“, дирекция “Административно – правна” при администрацията на главния прокурор, обявен със заповед № рд-08-678/06.10.2016 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-143/07.11.2016 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1 / 14.11.2016 г. реши:

  I. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Старши експерт-юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция” Административно – правна” при АГП следните кандидати:

  1. Николина Лъчезарова Ичева, вх. № 3026/18.10.2016 г.;

  2. Деляна Гошева Иванова, вх. № 3035/19.10.2016 г.;

  3. Ирена Иванова Касалова, вх. № 3080/25.10.2016 г.;

  4. Петър Йорданов Чергарски, вх. № 3119/28.10.2016 г.;

  5. Анелия Красимирова Иванова, вх. № 3135/31.10.2016 г.;

  6. Искрена Илиева Иванова, вх. № 3207/04.11.2016 г.;

  7. Ирина Александрова Кръстанова, вх. № 3253/09.11.2016 г.;

  8. Валентина Калчева Йонова, вх. № 3273/09.11.2016 г..

  II. Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Старши експерт-юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция “Административно – правна” при АГП кандидатът Добромир Христов Бояджиев.

  Мотиви за недопускане:

  Кандидатът Добромир Христов Бояджиев  не е представил необходимите документи, удостоверяващи професионален опит в областта на правното обслужване.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.11.2016 г., от 09.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 4, Заседателна зала.Прокуратура на Република България обявявя конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Старши експерт - юрисконсулт” в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правна” при Администрацията на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше – юридическо; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

7. трудов стаж: не по – малко от 4 години.

8. професионален опит: в областта на правното обслужване

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. познаване на нормативната уредба, обуславяща дейността;

2. компютърна грамотност, умения за работа с правно–информационни системи - „ АПИС”, „СИЕЛА” и др.

II.Описание на длъжността:

1. Изготвя становища по административно-правни, гражданско-правни и трудово правни въпроси;

2. Изготвя становища и отговори по административни преписки, образувани между Прокуратурата на РБ и други институции;

3. Изготвя становища във връзка с изплащането на суми по изпълнителните листове срещу Прокуратурата на РБ и относно правните действия за събиране на вземанията на Прокуратурата на РБ;

4. Изготвя проекти и дава становища по законосъобразност на административни актове, издавани от главния прокурор и неговите заместници;

5. Изготвя и/или участва в изготвянето на проекти на договори, по които е страната Прокуратурата на РБ;

6. Участва в подготовката и провеждането на процедурите за назначаване, атестиране и повишаване в ранг и длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания на служители в администрациите на главен прокурор, ВКП, ВАП, НСлС;

7. Изготвя искови молби, жалби, възражения и писмени бележки по съдебни дела и по дела пред особени юрисдикции, по които е страна Прокуратурата на РБ и участва в тях по пълномощие от главния прокурор.

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Информационния център в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Партера, ст.79, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по въпроси свързани с:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служителии Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

6. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Комисията извършва класиране.

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.