Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „Куриер” в служба „Регистратура и деловодство” при Администрацията на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КУРИЕР” В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР - 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-13/08.01.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 06.03.2018 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-15/07.02.2018 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Куриер“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор  – 1 щатна бройка,

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Куриер“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор - 1 щатна бройка,  както следва:

  1. Чавдар Кирилов Лаков  – I място

  2. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Куриер“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор,  както следва:

  1. Марияна Благоева Томова    

  2. Наталия Благоева Григорова

  3. Зоя Стоянова Спасова

 • Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността “Куриер” в служба “Регистратура и деловодство” при АГП

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КУРИЕР”

  В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-13/08.01.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-15/07.02.2018 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/15.02.2018 г. реши:

   Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Куриер“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор–1 щатна бройка следните кандидати:

  1.     Марияна Благоева Томова, вх. № 203/23.01.2018 г. ;

  2.     Нина Огнянова Д        имитрова, вх. № 380/02.02.2018 г. ;

  3.     Наталия Благоева Григорова, вх. № 415/06.02.2018 г. ;

  4.     Чавдар Кирилов Лаков, вх. № 528/12.02.2018 г. ;

  5.     Зоя Стоянова Спасова, вх. № 564/14.02.2018 г.

   Недопуснати кандидати няма.

   Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 06.03.2018 г., от 09.30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Куриер” в служба „Регистратура и деловодство” при Администрацията на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

II.Описание на длъжността:

1. Да подготвя, организира и осъществява пренасянето на постъпващата и изходяща документация – писма, пратки, кореспонденция и др. между АГП, ВКП и ВАП, както и между отделите в АГП и ВКП.

2. Води дневник за получените и предадените на конкретните служители документи;

3. При необходимост размножава документацията, когато резолюцията се отнася до повече от един служител.

          Необходими документи за участие в конкурса.

          Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

          Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за средно образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по въпроси свързани с:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Комисията извършва класиране.

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.