Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство” при Администрацията на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР - 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-12/08.01.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

  В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР - 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД

  № РД-08-12/08.01.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 06.03.2018 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-17/08.02.2018 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор  – 1 щатна бройка,  

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор - 1 щатна бройка,  както следва:

  1. Анна Асенова Костова  – I място

  2. Станислава Йорданова Иванова – II място

  3. Светослава Велинова Паунова – III място

  4. Красимира Лозева Братанова – IV място

  5. Гаира Гавриелова Динова – V място

  6. Теодора Любомирова Кръстева – VI място

  7. Таня Любенова Цветкова – VII място

  2. Некласирани кандидати получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор няма.

 • Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността “съдебен деловодител” в служба “Регистратура и деловодство” при АГП

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” 

  В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-12/08.01.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-17/08.02.2018 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/15.02.2018 г. реши:

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ при Администрацията на главния прокурор –  1 щатна бройка следните кандидати:

  1. Анна Асенова Костова, вх. № 138/17.01.2018 г. ;

  2. Весела Георгиева Червенякова, вх. № 241/24.01.2018 г. ;

  3. Станислава Йорданова Иванова, вх. № 261/26.01.2018 г. ;

  4. Гаира Гавриелова Динова, вх. № 406/06.02.2018 г. ;

  5. Теодора Любомирова Кръстева, вх. № 413/06.02.2018 г. ;

  6. Наталия Благоева Григорова, вх. № 414/06.02.2018 г. ;

  7. Таня Любенова Цветкова, вх. № 430/07.02.2018 г. ;

  8. Ралица Антонова Георгиева, вх. № 455/08.02.2018 г. ;

  9. Светослава Велинова Паунова, вх. № 474/09.02.2018 г. ;

  10. Красимира Лозева Братанова, вх. № 516/12.02.2018 г.

   Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 06.03.2018 г., от 13.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

   ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство” при Администрацията на главния прокурор.

         I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

 1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

II.Описание на длъжността:

1. Приема и регистрира, в съответните книги и УИС, адресирани до главния прокурор, писма и други материали от институции, политически партии, неправителствени организации, средства за масово осведомяване или срещу техни представители. Предава на служител от кабинета на главния прокурор така регистрираната кореспонденция, с оглед своевременното докладване на главния прокурор;

2. Описва и пренасочва входящата и изходящата кореспонденция на дирекциите в общата администрация на Администрация на главния прокурор;

3. Осигурява информация за регистрираните материали, при спазване на утвърдените правила;

4. Подрежда и съхранява делата в деловодната служба;

5. При повреждане, загубване на документи незабавно уведомява завеждащия службата;

6. Експедира изходящата с номер на ГП кореспонденция;        

7. Извършва вписвания в съответните книги;

8. Предава в архив на ГП приключените дела.

          Необходими документи за участие в конкурса.

          Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

          Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за средно образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.