Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в Бюро по защита при главния прокурор
 • Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността: „Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в: Бюро по защита при главния прокурор

  СПИСЪК

  на допуснати  и недопуснати кандидати до конкурса  за длъжността:        

  „Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в: Бюро по защита при главния прокурор,

   

  Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

          

  І. Допуска до конкурса следните кандидати:

   

  1. АНТОАНЕТА ВИКТОРОВА ЛОЗЕНСКА-ТОДОРОВА
  2. АННА ХРИСТОВА ГОЧКОВА-ЦАЛОВСКА
  3. БИСТРА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
  4. РУМЯНА АНГЕЛОВА ГИЛЕВА
  5. СТОЯНКА СЕРАФИМОВА ЕФРЕМОВА     

      

  Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 28.12.2017 г. от 09.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

   

  Интервюто с издържалите теста кандидати да се проведе на 28.12.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

   

  II. Не допуска до конкурса следните кандидати:

   

  № по ред

  Име, презиме и фамилия

  Основание за недопускане

  1.

  КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНЧЕВ

  Не са представени документи – диплом за придобита минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование „Магистър” по професионално направление – право и удостоверение за придобита юридическа правоспособност, съгласно т. I.2 и т. I.3 от обявлението

   

  III. За провеждането на теста всички кандидати да се явят 15 (петнадесет) минути преди началния час за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата, като носят 2 (два) броя химикали, пишещи с тъмно син цвят.

  Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

  Разработват се три варианта на тест.

  Всеки вариант на тест съдържа 15 (петнадесет) затворени въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

  На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само един е верен.

  Всеки верен отговор носи по 1 (една) точка, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 15 (петнадесет).

  За успешно издължал теста се счита този кандидат, които има 11 (единадесет) или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

  Кандидатът получил по-малко от 11 (единадесет) точки при решаването на теста отпада от конкурсната процедура.

  Продължителност за решаване на теста е до 40 (четиридесет) минути.

  Комисията реши, че кандидатът, който не се яви на теста, ще се счита за доброволно отказал се от участие в конкурса.

  Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

   

  Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.

   

  В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат – до 30 мин.

  За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

  Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение Приложение № 5 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС.

   Комисията прие оценяването на 5 (пет) компетентности (управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, професионална компетентност).

  Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

  Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценката на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който преценката е не по-малко от „4“.  Кандидатът получил по-ниска оценка от „4“ на интервюто отпада от конкурсната процедура.

   

  Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответен коефициент.

  Конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

  • Коефициент „3“, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;
  • Коефициент „5“, с който се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто.

   

  Оценките от интервюто и класирането се закръгляват по правилата на математиката до втория знак след десетичната запетая.

   

  При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

             Прокуратура на Република България на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от НПКДС и заповед № РД-08-1351/10.11.2017 г. на главния прокурор обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в Бюро по защита при главния прокурор, длъжностно ниво - 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво - ръководно ниво 6А.

І. Минималните и специфичните изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са:

1. Да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

2. Да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висше образование „Магистър”:

2.1. Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки;

2.2. Професионално направление – право.

3. Придобита юридическа правоспособност;

4. Да имат минимален професионален опит - 4 години или минимален ранг -  III младши.

5. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация до ниво на сигурност „Строго секретно”. Съгласно член 10д, ал. 10 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Описание на длъжността:

- организира, ръководи и контролира дейността на отдела, свързана с оказване на правна помощ за изпълнение дейностите на Бюро по защита при главния прокурор, управление на човешките ресурси и  деловодната дейност;

- организира, контролира и при необходимост осъществява процесуално представителство на директора на Бюрото и обезпечава правната защита на интересите на Бюрото пред всички съдебни инстанции по административни, административно-наказателни, граждански, търговски, изпълнителни и наказателни дела, а когато е възложено изрично от главния прокурор осъществява процесуалното му представителство по конкретни съдебни дела;

- разработва и/или съгласува проекти на нормативни, подзаконови и  вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на Бюрото;

- изготвя докладни записки, становища и предложения по правни въпроси, поставени от директора на Бюрото по защита;

- съгласува по законосъобразност договори, сключени от директора на Бюрото по защита;

- разработва длъжностните характеристики на служителите от отдела и участва в разработването и проверява разработените проекти на длъжностни характеристики на служители от Бюрото, а при необходимост организира допълнителни срещи с ръководителите, представили съответните проекти за нанасяне на необходимите корекции;

- организира и участва в разработването на проекти за функционални задължения, щатни разписания и класификатори за длъжностите в Бюрото;

- дава становища по законосъобразност, изготвя или съгласува актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни/трудови правоотношения, налагане на дисциплинарни наказания, търсене на имуществена отговорност, както и други актове, издавани от директора;

- ръководи и отговаря за дейността по събиране, обработване, анализиране и предоставяне на информация за състоянието на човешките ресурси, за дисциплината и дисциплинарната практика;

- участва в състава на дисциплинарно-разследващ орган по ЗМВР и на дисциплинарния съвет по ЗДСл;

- организира подготовката и провеждането на конкурсите за първоначално постъпване и преминаване на държавна служба в Бюрото;

- отговаря за създаване, комплектуване и актуализиране на личните кадрови дела/служебните досиета на служителите;

- организира оформянето на служебните и трудови книжки;

- определя целите на отдела и разработва индивидуалните работни планове във връзка с оценяването и обучението на служителите от отдела;

- изготвя оценки на изпълнението на длъжността за служителите от отдела;        

- участва в изготвянето на технически задания и други документи за провеждане на обществени поръчки, когато заявител е Бюрото, в рамките на основните дейности и целите на длъжността;

- участва в съвети, съвещания, комисии и работни групи, в рамките на основните дейности и целите на длъжността;

- осъществява контрол по законосъобразност преди  поемане на задължение, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, след изрично издадена заповед на директора за възлагане на функции;

- провежда начален, периодичен и извънреден инструктаж, въз основа на заповед;

- изпълнява функции на административен секретар по смисъла на ЗМВР, въз основа на заповед;

- спазва изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

- изпълнява и други задачи, възложени от ръководството, в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

ІV. Минимален размер на основната заплата: 906 лева.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА) и Вътрешните правила за работните заплати в Бюро по защита при главния прокурор.

V. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;               

3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл;

4. Заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

5. Заверено копие от документ за придобита юридическа правоспособност;

6. Заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

7. Заверено копие от разрешение за достъп до класифицирана информация (когато кандидатът има издадено разрешение);

8. Автобиография;

9. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.          

Документи, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите при класиране представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се представят лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението, в Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

VІІ. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса се обявяват на общодостъпно място - информационното табло пред  Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79 и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.