Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител” в служба „Деловодство в отдел 02 „Досъдебен“ при Върховна касационна прокуратура
 • Обявление за резултати от проведен конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ 02 „ДОСЪДЕБЕН“ ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1353/10.11.2017 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  На основание Протокол № 3 от заседание, проведено на 11.01.2018 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-119/06.12.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в отдел 02 „Досъдебен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в отдел 02 „Досъдебен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Петя Йорданова Богатинова – I място

  2. Светослава Велинова Паунова – II място

  3. Евгения Стоилова Николова – III място

  2. Некласирани кандидати получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в отдел 02 „Досъдебен“ при Върховна касационна прокуратура“ няма.

 • ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

   

  ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

  В ОТДЕЛ 02 „ДОСЪДЕБЕН“  ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД

  № РД – 08–1353/10.11.2017 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 09-119/06.12.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 2/19.12.2017 г. допуска за участие в конкурса:

  1. Евгения Стоилова Николова – вх. № 4280/04.12.2017 г.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 11.01.2018 г., от 15.30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

   

   

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

  В ОТДЕЛ 02 „ДОСЪДЕБЕН“  ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД

  № РД – 08–1353/10.11.2017 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД - 09-119/06.12.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/18.12.2017 г. допуска за участие в конкурса:

   

  1. Петя Йорданова Богатинова – вх. № 4152/24.11.2017 г.
  2. Светослава Велинова Паунова – вх. № 4379/11.12.2017 г.

   

  Недопуснати кандидати: НЯМА

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 11.01.2018 г., от 15.30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

                                             Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител” в служба „Деловодство в отдел 02 „Досъдебен“ при Върховна касационна прокуратура.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

- компютърна грамотност: MS Office, Internet.

I. Описание на длъжността:

1. Приема и описва постъпилите в отдела преписки;

2. Въвежда данни относно движението на преписките и делата, както входящата и изходящата кореспонденция в УИС на ПРБ;

3. Представя новопостъпилите дела и преписки на прокурорите в отдела, след разпределението им при спазване на принципа на случайния подбор;

4. Прилага новопостъпилите документи към преписките и делата;

5. Подготвя ежедневно доклада от и за прокурорите;

6. Предоставя справки по делата и преписките;

7. Осигурява информация за получената  и изпратената кореспонденция;

8. Подготвя за изпращане чрез регистратурата на изходящата кореспонденция;

9. Подготвя и предава в служба „Архив“ подлежащите на архивиране преписки;

10. Изготвя статистически сведения за дейността на съответния отдел;

11. Разпределя новопостъпилите преписки в отдела в програмата „Law Choice“ и ги представя на прокурорите в отдела, след разпределението им при спазване на случайния подбор;

12. Прикачва към всяка преписка в УИС всички инстанционни актове на прокурорите от съответния отдел при ВКП;

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за средно образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (при наличието на такива);

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, партер, стая 79, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служителии Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.