Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура.
 • Резултати от проведен конкурс за длъжността “Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура

  Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността “Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура, обявен със заповед № рд-08-555/11.08.2017 г. на главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 05.10.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-83/11.09.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността  „Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Таня Пламенова Иванова – I място

  2. Николай Василев Чанев – II място

  3. Диана Василева Георгиева – III място

  4. Лилия Ангелова Георгиева – IV място

  2. Некласирани кандидати получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността  „Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура“ няма.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “Главен експерт“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 /една/ щатна бройка, обявен със заповед № РД – 08–555/11.08.2017 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД – 09–83/11.09.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол №1/19.09.2017 г. допуска за участие в конкурса:

  1. Николай Василев Чанев – вх. № 3109/24.08.2017 г.

  2. Мартин Ангелов Мъглов – вх. № 3141/29.08.2017 г.

  3. Таня Пламенова Иванова – вх. № 3189/04.09.2017 г.

  4. Диана Василева Георгиева – вх. № 3265/12.09.2017 г.

  5. Лилия Ангелова Георгиева – вх. № 3299/14.09.2017 г.

  6. Елеонора Евдокимова Ангелкова – вх. № 3297/14.09.2017 г.

  Недопуснати кандидати: НЯМА

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 05.10.2017 г., от 09.30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт” в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше, образователно – квалификационна степен „Магистър“;

7. трудов стаж: не по-малко от 5 години.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet, умения за работа в мрежа.

II.Описание на длъжността:

1. Участва и участва в дейността по събиране, обработване и анализиране на информацията по тематични и общи показатели за дейността на Прокуратурата или на отделни нейни звена;

2. Изготвя аналитични и статистически доклади, графики и съпоставки по показатели относно дейността на прокуратурите;

3.Участва в изготвянето на отчетните доклади на Прокуратурата;

4. Изготвя други възложени му анализи и справки;

5.Изготвя аналитични и статистически справки чрез Унифицираната информационна система на ПРБ;

6.Извършва проверки за достоверност на данните в УИС и ел. таблици на EXCEL;

7. Съдейства с представяне на релевантна информация при подготовката и извършването на изследванията за състоянието, структурата и динамиката на престъпността; 

8. Подпомага дейността по съвместяване на съдържанието на информационната система на Прокуратурата с Националните информационни системи на РБ;

9. Съдейства за представянето на статистическа и аналитична информация за дейността на ПРБ по определени показатели, изисквана от други органи и организации;

10. Участва в поддържането на електронния архив на Ведомствения информационен сайт на ПРБ;

11. Съдейства за информационния обмен с другите органи на съдебната власт за съгласувано представяне на събитията по отношение на цялостния процес на противодействие на престъпността;

12.Осъществява връзките с Националния статистически институт и Министерство на правосъдието и съдейства при разработване и поддържане на : стандарти, класификатори, осигуряващи терминологична,обектива и номенклатурна съвместимост на ведомствените бази от данни; общи технологични процедури на информационен обмен между отделните ведомства; норми за контрол на съвместимостта и правила за ползване на системата; правила и средства за защита на информацията.

         III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за висше образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

         - Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, партер, стая 79, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

         4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.