Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Началник отдел” на отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ към дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрация на главния прокурор
 • Резултати от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“

  Прокуратура на Република България

  обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-452/04.07.2017 г. на главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 01.09.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-75/ 11.08.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Началник отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Началник отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Албена Ангелова Рядкова – I място;

  2. Елена Маринова Цветкова – II място.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Началник отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Началник отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-452/04.07.2017 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-75/11.08.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/17.08.2017 г. реши:

  1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Началник отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор следните кандидати:

  - Албена Ангелова Рядкова, вх. № 2958/08.08.2017 г.;

  - Елена Маринова Цветкова, вх. № 2965/09.08.2017 г.

  2. Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Началник отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор кандидатът:

  - Даниела Ангелова Филатова – Борисова, вх. № 3030/16.08.2017 г.

  Мотиви за недопускане:

  Кандидатът не е представил всички необходими документи за участие в конкурса, а именно – документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит в областта на стопанските дейности, техническото обслужване и управление на имуществото.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 01.09.2017 г. от 9:30 часа в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала, стая 503.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Началник отдел” на отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“  към дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше – инженерно, образователно – квалификационна степен „Магистър“;

7. трудов стаж: не по-малко от 8 години;

8. професионален опит: в областта на стопанските дейности, техническото обслужване и управление на имуществото.

Специфични изисквания:

 1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

II.Описание на длъжността:

1. Ръководи, организира, координира и контролира дейността  на съдебните служители в отдела.

2. Изготвя анализи, доклади и становища съобразно видовете дейности на отдела, както и относно техническото осигуряване и текущо поддържане на сградния фонд, ползван за нуждите на ВКП, ВАП, НСлС, АГП, Бюрото по защита при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ;

3. Отговаря за нормалното функциониране и експлоатация на инсталациите, системите и съоръженията в сградния фонд, ползван за нуждите на ВКП, ВАП, НСлС, АГП, Бюрото по защита при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ, като:

3.1. Организира дейността по поддръжка на системите за електрическо         оборудване, водопровод и канализация, отопление, вентилация, противопожарните средства, асансьор и др.;

3.2. Организира действията по отстраняване на повреди в помещенията, инсталациите, системите и съоръжения в сградите, ползвани за нуждите на ВКП, ВАП, НСлС, АГП, учебните и почивните бази на ПРБ, като извършва огледи на място съвместно със съответните съдебни              служители от отдела за установяване и определяне вида на необходими текущи ремонтни работи и незабавно предприема всички необходими действия за извършването им;

3.3. Изготвя писмени предложения за закупуване на необходимите материали за извършване на текуща поддръжка и ремонт на помещенията, съоръженията и инсталациите в сградите, ползвани от ВКП, ВАП, НСлС и АГП;

4. Организира и контролира ефективното ползване на учебните и почивните бази на ПРБ, като:

4.1. Изготвя документи – становища, справки, докладни записки и предложения относно ползването на учебните и почивните бази на ПРБ;

4.2. Приема и обобщава заявките за организирани мероприятия с професионално-квалификационна насоченост, работни срещи и други;

4.3. Съдейства и прави предложения за изготвяне на графици за ползване на учебните и почивните бази на ПРБ при подготовката на обучителните календари  в системата на ПРБ;

4.4. Приема и обобщава заявките за почивките през активния сезон и за краткотраен отдих в учебните и почивните бази на ПРБ;

4.5. Подготвя проект за график по смени на почиващите, съгласно правилата за ползване на учебните и почивни бази на ПРБ;

4.6. Съгласува графиците за работното време на съдебните служители, при сумирано изчисляване на работното време в учебните и почивните бази в структурата на АГП;

4.7. Изготвя справки за отчитане на работното време на служителите от учебните и почивните бази в структурата на АГП;

5. Разпределя задачите и преписките, насочени към отдела, като дава методически указания и контролира правилното изпълнение на възложените задачи  на съответните съдебни служители от отдела;

6. Събира, обобщава, изготвя и представя на директора на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” предложения за планиране на потребности от доставки и услуги съобразно дейността на отдела;

7. Изготвя технически задания по възлагане на процедурите по ЗОП и вътрешните актове, свързани с дейността на отдела;

8. Следи изпълнението на сключени договори по ЗОП, свързани с         дейността на отдела и за договорите, за които му е възложен контрол по проследяване и наблюдението на изпълнението за срока на договора;

9. Участва като член на комисиите по инвентаризация на активите на ВКП, ВАП, АГП и НСлС;

10. Участва в комисиите по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство за нуждите на ПРБ;

11. Участва в изготвянето на проекти на анализи, становища, справки, доклади, информации и предложения относно техническото обслужване и  стопанската дейност на ПРБ, свързана със стопанските и други разходи;

12. Изготвя графици и контролира  почистването на съответните райони и помещения, ползвани от структурите на ПРБ;

13. Разпределя и възлага задачите между служителите в отдела, като следи за своевременното им изпълнение;

14. Проверява, обсъжда и удостоверява с подписа си законосъобразността, верността и правилността на изготвените проекти  на документи;

15. Изготвя предложения за промени във вътрешните актове, отнасящи се до дейността на отдела и дирекцията с цел подобряване на работния процес;

16. Анализира и следи резултатите от дейността на отдела и прави предложения за нейното подобряване;

17. Организира професионалното развитие и обучение на служителите в отдела;

18. Отговаря за пропускателния режим, системите за контрол на достъп до работното място и отчитането на работното време.

19. Изготвя проекти на индивидуалните длъжностни характеристики на служителите от отдела.

20. Изготвя становища за атестиране, стимулиране и налагане на дисциплинарно наказание на служителите в отдела.

21. Изготвя ежегоден доклад за дейността на отдела и го представя на директора на дирекция.

22. Осъществява контрол по спазването на трудовата дисциплина.

         II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 - Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, партер, стая 79, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.