Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Началник отдел” на отдел „Стопанисване на сградния фонд“ към дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрация на главния прокурор
 • Резултати от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-451/04.07.2017 г. на главния прокурор.

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 01.09.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-76/ 11.08.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка.

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  I. КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Добромира Димова Димитрова – I място.

  II. НЕ КЛАСИРА за длъжността „Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

  1. Станоя Йорданов Дончевски;

  2. Елена Маринова Цветкова.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд, в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-451/04.07.2017 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-76/11.08.2017 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/17.08.2017 г. реши:

  1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор следните кандидати:

  - Станоя Йорданов Дончевски, вх. № 2941/07.08.2017 г.;

  - Елена Маринова Цветкова, вх. № 2964/09.08.2017 г.;

  - Георги Ангелов Великов, вх. № 2986/11.08.2017 г.;

  - Добромира Димова Димитрова, вх. № 3023/15.08.2017 г.

  2. Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ в дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор Петър Георгиев Лазаров, вх. № 3024/15.08.2017 г.

  Мотиви за недопускане:

  Кандидатът не е представил всички необходими документи за участие в конкурса, а именно – диплома за висше инженерно образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 01.09.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала, стая 503.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Началник отдел” на отдел „Стопанисване на сградния фонд“  към дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше – инженерно, образователно – квалификационна степен „Магистър“;

7. трудов стаж: не по-малко от 8 години;

8. професионален опит: в областта на стопанските дейности, техническото обслужване и управление на имуществото.

Специфични изисквания:

 1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

II.Описание на длъжността:

1. Ръководи, организира, координира и контролира дейността  на съдебните

служители в отдела;

2. Отговаря за дейността по организиране и изпълнение на ремонтни дейности по сградния фонд, предоставен на ПРБ, относно:

         2.1. Обобщаването и анализирането на исканията от третостепенните разпоредители с бюджет  в страната за ремонтни дейности по сградния фонд;

         2.2. Изготвянето на проекти на писма, доклади, справки, становища и предложения относно текущи ремонти на сградния фонд на ПРБ;

         2.3. Изготвянето на проекти на разпределение на средствата, предвидени за текущ ремонт на сграден фонд на ПРБ;

         2.4. Изпълнението на бюджета, предвиден за текущ ремонт на сградния фонд, предоставени за нуждите на ПРБ;

         2.5. Изготвянето на технически задания във връзка с провежданите процедури по ЗОП за строително-ремонтни работи на сградния фонд на ПРБ;

         2.6. Разработването на проекти за предложения за капиталови разходи, свързани със стопанисването на сградния фонд по годишните бюджети и тригодишни прогнози за Прокуратурата на Република България;

         2.7. Изготвянето на проекти на предложения и становища до ВСС за необходимостта и възможността за финансиране на основни ремонти на сгради, предоставени на структури на ПРБ, за имоти с отпаднала необходимост, за придобиване на сгради или части от сгради за нуждите на ПРБ, застрахователни събития и др.; изготвянето на анализи, доклади и становища съобразно видовете дейности на отдела;

3. Контролира обработването на събраната и обобщена информация от всички структурни звена на ПРБ за годишната потребност от ремонт и други искания, съобразно дейността на отдела;

4. Изготвя проект на предложение за обектите на обществени поръчки, съобразно дейността на отдела, които ще се възлагат централизирано и децентрализирано за нуждите на ПРБ;

5. Изготвя проект на доклад за годишна потребност от ново строителство, текущи и основни ремонти на сградния фонд на ПРБ;

6. Следи изпълнението на сключени договори по ЗОП, свързани с         дейността на отдела и за договорите, за които му е възложен контрол по проследяване и наблюдението на изпълнението за срока на договора;

7. Участва в комисии по инвентаризации, бракуване и ликвидация на активите

на ВКП, ВАП, НСлС и АГП;

8. Участва в комисиите по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки съобразно дейността на ПРБ;

9. Контролира дейностите по съхраняването и актуализирането на архива и

документацията на сградния фонд, създаването и поддържането на регистър на имотите, предоставени за нуждите на ПРБ;

10. Съгласува становища, искания, доклади и предложения до Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и други държавни и общински структури, съобразно дейността на отдела;

11. Разпределя и възлага задачите между служителите в отдела, като следи за

своевременното им изпълнение;

12. Проверява, обсъжда и удостоверява с подписа си законосъобразността, верността и правилността на изготвените проекти  на документи;

13. Изготвя предложения за промени във вътрешните актове, отнасящи се до

дейността на отдела и дирекцията с цел подобряване на работния процес;

14. Анализира и следи резултатите от дейността на отдела и прави предложения за нейното подобряване;

15. Организира професионалното развитие и обучение на служителите в отдела;

16. Изготвя проекти на индивидуалните длъжностни характеристики на служителите от отдела.

17. Изготвя становища за атестиране, стимулиране и налагане на дисциплинарно наказание на служителите в отдела.

18. Изготвя ежегоден доклад за дейността на отдела и го представя на директора на дирекция.

19. Осъществява контрол по спазването на трудовата дисциплина.

         II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 - Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, партер, стая 79, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.